Barnomsorg

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

Förskola
Tar emot barn 1-5 år. Här erbjuds pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan.Förskolorna har öppet utifrån vårdnadshavarnas behov dock längst 12 timmar/dag. I kommunen erbjuds för närvarande ingen barnomsorg på kvällar och helger.

Allmän förskola erbjuds alla barn från höstterminens start det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är integrerad med annan verksamhet den är avgiftsfri 525 tim/år och följer skolans läsår.

Fritidshem
Tar emot barn 6-12 år. I kommunen erbjuds ingen fritidsverksamhet kvällar och helger.

 

Senast uppdaterad: 2017-04-27
Uppdaterad av: Bodil Granström