Lyssna

Plockanalyser

Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska alla svenska kommuner ha en renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter. I avfallsplanen, som är beslutad av kommunfullmäktige, finns visioner och mål som har sitt ursprung i EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan. Trappan visar vägen till en ökad sortering hos hushåll och andra verksamheter, vilket ska göras för att minska miljöbelastningen från avfallshanteringen.

För att kontrollera att kommunen är på rätt väg vad gäller avfallsmålen måste flöden och kvalitet kontrolleras. Genom att mäta utsorterade inlämnade avfallsmängder kan en grov uppskattning göras av måluppfyllelsen. Om god mätnoggrannhet önskas, bör metoden plockanalys användas.

Med vetskap om ovanstående resonemang beslutade samtliga 15 kommuner i västerbottens län att genomföra en plockanalys på restavfall från villa- och flerbostadshushåll.

Enligt beslut i samrådsgrupp Avfall har en gemensam plockanalys genomförts under 2013 i samtliga kommuner i västerbottens län. Plockanalysen har genomförts av Atkins Sverige AB och utförts i enlighet med Avfall Sveriges Manual för plockanalys av hushållsavfall (RVF Utveckling 2005:19). År 2009 genomfördes motsvarande undersökning i samtliga kommuner, förutom Dorotea och Åsele.

 

Senast uppdaterad den 24 augusti 2017