Lyssna

Samrådsinbjudan - Gargnäs och Sorsele

Våren 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter. Under sommaren har arbetet med att ta fram planförslag påbörjats. Först togs planförslag fram för Ammarnäs och Blattnicksele. Under våren 2019 togs planförslag fram för Sorsele och Gargnäs.

Under perioden 2019-04-22 till 2019-06-14 inbjuds medborgare, näringar, myndigheter och andra berörda parter att lämna synpunkter på förslaget. Ta chansen att tycka till om framtiden för platsen som du bor på. Dina synpunkter är viktiga för att planeringen ska kunna utformas så bra som möjligt.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

I arbetet har olika aktiviteter och dialoger hållits tillsammans med medborgare, näringar och andra berörda parter. Under dessa aktiviteter har synpunkter, tankar och idéer samlats in, vilka sedan har använts som rådgivande underlag när planförslaget har skrivits.


En fördjupad översiktsplan (FÖP), ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom ett särskilt geografiskt område som anges i planförslaget. Olika frågor som berör fysisk och strategisk planering utreds mer ingående och olika ståndpunkter kompletteras och preciseras. Den fördjupade översiktsplanen ska, på samma sätt som översiktsplanen, redogöra för grunddragen och konsekvenserna till mark- och vattenanvändning. Den ska också föreslå strategier för utveckling av bebyggelse, verksamheter, viktiga näringar och liknande. 

Här kan du läsa samrådshandlingarna med tillhörande kartor samt MKB:

Information
Fram till den 14:e juni 2019 kan synpunkter på förslagen lämnas.

- Vill du lämna synpunkter på planförslag Gargnäs ska kuvert (post) eller adressfält (mail) märkas med ”Fördjupad översiktsplan Gargnäs”.
- Vill du lämna synpunkter på planförslag Sorsele ska kuvert (post) eller adressfält (mail) märkas med ”Fördjupad översiktsplan Sorsele”.

Kontaktuppgifter
Sorsele kommun
92481 SORSELE
kommun@sorsele.se

Förslagen för respektive ort kommer att finnas på Gargnäs bibliotek, Sorsele bibliotek samt kommunhuset i Sorsele.

 

Vi ser fram emot att höra era synpunkter!

Med varma hälsningar / Styrgruppen för fördjupade översiktsplaner.