Lyssna

Ammarnäs och Blattnicksele

Våren 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter. Under sommaren har arbetet med att ta fram planförslag påbörjats.

Samrådsperiod

Samrådsperioden för FÖP Ammarnäs och Blattnicksele har avslutats och arbetet med samrådsredogörelse och justeringar av planförslag har påbörjas. Under våren 2019 togs planförslag fram för Sorsele och Gargnäs.

Vad är en fördjupad översiktsplan?
I arbetet har olika aktiviteter och dialoger hållits tillsammans med medborgare, näringar och andra berörda parter. Under dessa aktiviteter har synpunkter, tankar och idéer samlats in, vilka sedan har använts som rådgivande underlag när planförslaget har skrivits.


En fördjupad översiktsplan (FÖP), ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom ett särskilt geografiskt område som anges i planförslaget. Olika frågor som berör fysisk och strategisk planering utreds mer ingående och olika ståndpunkter kompletteras och preciseras. Den fördjupade översiktsplanen ska, på samma sätt som översiktsplanen, redogöra för grunddragen och konsekvenserna till mark- och vattenanvändning. Den ska också föreslå strategier för utveckling av bebyggelse, verksamheter, viktiga näringar och liknande.

Här kan du läsa samrådshandlingarna med tillhörande kartor samt MKB:

 

Förslagen för respektive ort kommer att finnas på Ammarnäs Livs, Ica Blattnicksele, Sorsele Bibliotek samt kommunhuset i Sorsele.

Med varma hälsningar / Styrgruppen för fördjupade översiktsplaner.