Lyssna

Antagandehandlingar

Kommunstyrelsen i Sorsele kommun beslutade tidigare om framtagandet av fördjupade översiktsplaner för sina serviceorter; Sorsele, Gargnäs, Blattnicksele och Ammarnäs. Dessa dokument är de slutgiltiga versionerna av planförslagen för den framtida utvecklingen av Sorsele kommun utifrån gällande lagstiftning, kommunstyrelsens beslut, olika typer av planeringsmaterial och den dialogprocess som omfattar planarbetet.

Under arbetets gång har alla berörda parter fått möjlighet att yttra sig över förslagets innehåll. Efter samrådsperioden har alla synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse där också Länsstyrelsens yttranden har redovisats. Redogörelsen togs fram av planarbetets styrgrupp där rekommendationer har gjorts för ställningstaganden och svar till yttranden. Samrådsredogörelsen har till sist förankrats hos kommunstyrelsen som beslutat om att gå vidare i planprocessen. I det sista steget har det reviderade planförslaget gått ut på utställning där det återigen har funnits möjligheter att yttra sig. Kommunfullmäktige är den instans som slutligen har beslutat om att anta planen.

Detta arbete har medfinansierats av Tillväxtverket!

Här kan du läsa de antagna fördjupade översiktsplanerna med tillhörande kartor, bilagor, samrådsredogörelse samt MKB:

Fördjupad översiktsplan Sorsele

Fördjupad översiktsplan Gargnäs

Fördjupad översiktsplan Blattnicksele

Fördjupad översiktsplan Ammarnäs

Senast uppdaterad den 3 september 2020