Lyssna

Samråd angående detaljplan för del av Ammarnäs 2:8 och 2:46 inom Ammarnäs samhälle.

Ett förslag till detaljplan för bostäder på del av Ammarnäs 2:8, Sorsele kommun har tagits fram och planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Största delen av området ligger utanför detaljplanelagt område och ett begränsat område berör byggnadsplan för centrala Ammarnäs fastställd 1975.

Samrådstid

Kommunen inbjuder till samråd under tiden 2019-08-27 till och med 2019-09-27. 

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslaget till detaljplanen finns även tillgängligt på Sorsele kommun, samhälls-byggnadsenheten, kommunkontoret i Sorsele och affären i Ammarnäs. Förslaget finns tillgängligt till och med den 27 september 2019. 

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela oss skriftligt med namn, adress och telefonnummer senast 27 september 2019. 

Skicka synpunkterna till Sorsele kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 924 81 SORSELE eller via e-post till miljo.bygg@sorsele.se 

Om dina synpunkter inte kommer in i tid förlorar du rätten att senare överklaga beslutet att anta planen. 

Upplysningar lämnas av Ann-Catrine Magnusson, 0952-140 60 och Jan Fransson 0952-140 15 

Samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad den 23 augusti 2019