Lyssna

Uppdatering av coronaläget

Man ser en sjunkande smittspridning i länet, men fortsatt på en för hög nivå. Därför har de skärpta rekommendationerna
förlängts till 18/4.

Läget vecka 12

Under vecka 12 hade vi tre fall av covid-19 bland personer med folkbokföringsadress i Sorsele kommun. Läget är även i övrigt lugnt bland kommunens verksamheter kopplat till covid-19. Inga fler fall rapporterade inom skola eller omsorg. På Region Västerbottens hemsida kan man följa statistiken för antal smittade kommun för kommun, statistiken uppdateras torsdagar: https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Skolan 31/3:

Inga nya smittfall inrapporterade. Högstadiet stänger för platsförlagd undervisning under veckan efter påsklovet.

Omsorgen 31/3:

Inga fler smittfall inrapporterade.

Vaccinering:

Parallellt med slutförandet av fas 1, det vill säga brukare och personal i SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård, inleds fas 2 då ansvaret för vaccineringen övergår till regionen. 

Region Västerbotten kommer att kalla berörda i omgångar. Regionen skickar ut brev med beskrivning av förfarandet till berörda. Läs mer om tidsplan på 1177: 1177.se/vasterbotten/vaccin-covid-19

För alla i Västerbotten gäller följande rekommendationer

Umgås med få människor

Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.

Undvik platser om det är risk för trängsel

Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam.

Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan

Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har symtom, även lindriga – stanna hemma.

Gör inga onödiga resor

Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.

Använd munskydd i kollektivtrafiken

Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.

Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö

Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din  närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

Stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar

Alla barn, 0-18 år, i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Gymnasieskolor

Gymnasieskolor i kommunerna rekommenderas att fortsätta sin regelbundna dialog med smittskyddsenheten och att ta beslut om fjärr- och distansundervisning utifrån den lokala smittspridningen.

Verksamheter med pågående utbrott

Jobbar du vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott rekommenderas du att minimera möten med andra människor än de du bor med. Du som arbetar på en sådan arbetsplats rekommenderas att:

Undvika att visas ute i samhället utöver arbetet. Det handlar exempelvis om att besöka affärer, caféer, barer, restauranger och fritidsaktiviteter inomhus.

I första hand ta hjälp med att handla livsmedel och nödvändiga läkemedel och inte åka själv.

Bor du med någon som arbetar på en sådan arbetsplats gäller samma rekommendationer men du kan gå till arbete eller skola som vanligt. Barn födda 2005 och senare kan delta i fritidsaktiviteter inomhus.

Har du blivit frisk efter covid-19 under det senaste halvåret gäller inte denna rekommendation.

Beslutet har tagits i samråd av Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Kom ihåg att också fortsätta följa de nationella råden. 

Resor till och från Norge och Finland

 • Regeringen har beslutat om ett tillfälligt inreseförbud från Norge. Inreseförbudet gäller till och med den 14 februari.
 • UD har beslutat om att avråda från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare.
 • Finska regeringen har beslutat om skärpta inreserestriktioner för resenärer som reser till Finland från 27 jan till 25 feb.
 • Från och med den 29 januari råder inreseförbud till Norge. Undantag görs för personer som jobbar inom vård, omsorg, transporter och andra samhällskritiska funktioner.

Resor

Det krävs ett negativ covid-19-test för utländska medborgare vid inresa till Sverige oavsett varifrån man reser. Gäller t o m 31 mars.

Avrådan

Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför
EU/EES/Schengenområdet. Beslutet gäller tills vidare.

Nationella råd och rekommendationer

Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det gäller både inom- och utomhus för barn och unga (födda 2005 och senare).
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden - följ besöksrutiner.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som rest utomlands att testa sig vid hemkomst och igen fem dagar senare. Undvik kontakter med andra en vecka efter hemkomst.

Det här gäller arbetsplatser och verksamheter

 • FoHM rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid tider då det är svårt att undvika trängsel. (Gäller tills vidare)
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, region, kommun och privat.
 • All verksamhet inom stat, kommun och region som inte är nödvändig rekommenderas att hållas stängt, till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • För restauranger gäller max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord.
 • Servering av alkohol är förbjuden klockan 20.00-11.00. Förbudet gäller en vecka från och med den 7 februari.
 • Gymnasieskolor kan gradvis återuppta undervisning på plats beroende på lokalt smittläge.
 • Högstadieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning, men det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla dem öppna.

Serveringsställen på handelsplatser och idrotts-, kultur- eller fritidsaktiviteter

Endast en person åt gången, i ett och samma sällskap, får vistas på ett serveringsställe som utgör en del av en handelsplats. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd. Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring mellan klockan 20.30 och klockan 05.00.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts, kultur- eller fritidsaktiviteter
1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Anpassningar i Sorsele kommuns verksamheter

Särskilda boenden

Vi avråder från besök på särskilda boenden.

Anpassningar inom Kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten uppdaterar regelbundet förändringar. De senaste kan du läsa om här

Anpassningar inom barn- och utbildningsverksamheten

Redan under vårterminen genomfördes anpassningar för att minska spridningen av covid-19. Dessa kvarstår. Ytterligare anpassningar kommuniceras av rektor.

Kommunorganisationens övergripande anpassningar

 • Begränsa fysiska kontakter på jobbet, till exempel fysiska personalmöten. Digitala möten ska alltid vara förstahandsalternativet. 
 • Personal som har möjlighet att jobba hemifrån ska göra det, med hänsyn till arbetsuppgifter och fysisk arbetsmiljö i hemmet. 
 • Att inte genomföra arbets- och tjänsteresor generellt utanför Sorsele kommun.
 • Kommunhuset är stängt för obokade besök. Till exempel kommer kundtjänst att ta emot sina besök i luckan mellan ytter- och innerdörr i kommunhuset. Verksamheterna har var för sig ansvar för att anpassa besök så att dessa blir säkra. Ta kontakt med den du vill träffa för att få veta hur besöket ska gå till. IFO har en särskild ingång och har som verksamhet egna rutiner för externa besök.  

Provtagning och smittspårning

Provtagning och smittspårning är en led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbottens län. På Sorsele sjukstugas hemsida kan du läsa om hur egenprovtagningen går till i Sorsele kommun. 

Ny tillfällig pandemilag (10/1 – 30/9)

Regeringen och myndigheter kan införa begränsningar för verksamheter avseende

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera hur de följs. Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Verksamheter ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.

Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det gäller även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Var källkritisk

Var källkritisk. Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information.

Andra källor

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige.
På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd för hemvändande resenärer. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har översatt information om Coronaviruset till flera olika spårk. Sveriges radio P4 översätter nyheter om Coronaviruset till bland annat engelska och arabiska.

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Sveriges radio P4 - nyheter på andra språk

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. Notera att det är mycket hög belastning på 113 13  vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.

Denna sida uppdateras onsdagar. 

Senast uppdaterad den 31 mars 2021