Lyssna

Samrådsmöte Sorsele - Fördjupad översiktsplan

Under april, maj och juni pågår samråd för förslag till ny fördjupad översiktsplan för Sorsele. Här vill vi träffa så många berörda som möjligt för att ta reda på hur du vill att ditt Sorsele ska utvecklas och utformas. Nu bjuder vi in till öppen samrådsträff för att diskutera planförslaget och informera om det fortsatta arbetet till en färdig plan.

Plats: Folkets Hus

När: 2019-05-14 18.00-21.00

Kontakt: Henrik Sjöberg, 070-274 20 39

Vi vill veta vad du tycker!

Det är väldigt viktigt att vi får in bra underlag från så många som möjligt av alla som bor och verkar i Sorsele. För att göra detta möjligt vill vi träffa dig och diskutera vad du tycker om det förslag som ligger ute på samråd. Är det något som förslaget har missat? Är det något som bör tas bort? Gör planen det möjligt att utveckla Sorsele på ett bra och hållbart sätt? Har vi tagit tillräcklig hänsyn till just den del av befolkningen, näringen eller intresset som du är en del av?

Under mötet kommer det finnas möjlighet att prata med politiker och tjänstemän om bland annat näringsfrågor, markanvändning, service, teknisk försörjning, utveckling av fritidsmiljöer och mycket mer.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan (FÖP), ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom ett särskilt geografiskt område som anges i planförslaget. Olika frågor som berör fysisk och strategisk planering utreds mer ingående och olika ståndpunkter kompletteras och preciseras. Den fördjupade översiktsplanen ska, på samma sätt som översiktsplanen, redogöra för grunddragen och konsekvenserna till mark- och vattenanvändning. Den ska också föreslå strategier för utveckling av bebyggelse, verksamheter, viktiga näringar och liknande. 

Du kan läsa alla samrådshandlingar här.

 

Uppdaterad den 9 maj 2019