Lyssna

Bygga och bo

Bygglov/bygganmälan

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd  (PDF)

Anmälan om kontrollansvarig  (PDF)

Ansökan om bygglov  (PDF)

Ansökan om enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder  (PDF)

Ansökan om förhandsbesked  (PDF)

Grannemedgivande

Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd  (PDF)

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens  (PDF)

Teknisk beskrivning

Bilaga till redogörelse av brandskydd  (PDF)

Redogörelse av brandskydd  (PDF)

Teknisk beskrivning av VA-installation  (PDF)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg  (PDF)

Översiktlig teknisk beskrivning  (PDF)

Karta/lägeskontroll

Beställning av karta  (PDF)

Beställning av lägeskontroll  (PDF)

Beställning av utstakning  (PDF)

 

Marklov

Ansökan om röjning/fällning på kommunal mark  PDF

 

Detaljplan

Begäran om planbesked  (PDF)

 

Eldstad/rökkanal

Senast uppdaterad den 4 april 2019