Lyssna

Medborgarundersökning 2017

Under hösten 2017 genomfördes enkätundersökningen Medborgarundersökningen i Sorsele kommun av Statistiska centralbyrån. Ett urval av kommunens medborgare fick möjlighet att svara på ett antal enkätfrågor kring bland annat hur det är att leva och bo i kommunen och kommunens bemötande och tillgänglighet.

Sveriges kommuner har varje år möjlighet att delta i Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning. Hösten 2017 deltog totalt 131 kommuner i undersökningen, och Sorsele kommun var en av dessa. Ett slumpvist urval av 800 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades, och av dessa besvarade 44 procent enkäten. Svaren sammanställs inom tre olika områden som berör hur kommunen är som plats att leva och bo på, hur man ser på kommunens bemötande och verksamheter samt hur man uppfattar sitt inflytande. Dessa index kallas Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index respektive Nöjd-Inflytande-Index.

Nöjd-Region-Index

Här bedöms hur Sorsele kommun är som plats att leva och bo på. Trygghet, kommunikationer, bostäder och kommersiellt utbud är sådana områden som bedöms inom Nöjd-Region-Index. Totalt sett är kommunens index 60, samma som genomsnittet för övriga deltagande kommuner. När Sorsele kommun deltog i Medborgarundersökningen 2009 var NRI 57. Vi har ett högt index för frågeområdet Trygghet jämfört med genomsnittet. För att förbättra vårt index som plats att bo och leva på gäller förbättringar av betygen i frågeområdena fritidsmöjligheter och arbetsmöjligheter.

Nöjd-Medborgar-Index

Här återfinns betyg för kommunens bemötande och tillgänglighet och kommunens verksamheter som miljöarbete, äldreomsorgen och kultur.  Kommunens äldreomsorg, räddningstjänst, vatten och avlopp samt stöd för utsatta personer får gott betyg, men för att höja det totala indexet bör verksamheter som idrotts- och motionsanläggningar, grundskolan, gång- och cykelvägar, miljöarbete, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer och kultur prioriteras.

Nöjd-Inflytande-Index

Kontakt, information, förtroende och påverkan är de frågeområden som berörs i Nöjd-Inflytande-Index. Sorsele kommun har ett högre index för frågeområdet kontakt jämfört med genomsnittsresultatet, men lägre för information och påverkan, som också är prioriterade områden för att förbättra ett totalt index.

Här hittar du rapporten i sin helhet, och här hittar du rapportbilagan.

 

Senast uppdaterad den 3 september 2020