Samrådsinbjudan

Sorsele kommun har tagit fram ett förslag för ny översiktsplan – ”Ett livskraftigt Sorsele 2030 – Översiktsplan för Sorsele kommun”. Nu bjuder vi in till samråd för förslaget.

Översiktsplanen är en framtidsbild över den inriktning som kommunen vill se för mark- och vattenanvändning, bebyggelse, förutsättningar för näringar, ortsbor, ideella krafter m.m. I samrådsförslaget till planen ges också förslag på åtgärder för hur vi ska komma dit vi vill, inte bara i en avlägsen framtid, men även i närtid. 

Översiktsplan Samrådsversion

Bilaga 1 - Områdesvisa rekommendationer samt kartmaterial

Bilaga 2 - Kartmaterial till översiktsplanen Lågupplöst

Bilaga 3 - Kommunövergripande mark- och vattenanvändningskarta

Bilaga 4 - Beskrivningar av renbruksplaner

MKB - Hållbarhetsbedömning

Information om samrådsförslaget
Samrådsförslaget kommer under samrådsperioden 18 december – 15 februari att finnas tillgängligt på hemsidan. Det kommer även att finnas tillgängligt i tryckt form på följande platser:

Ammarnäs: Ammarnäsgården

Sorsele: Biblioteket

Blattnicksele: Ica nära Blattnicksele

Gargnäs: Biblioteket

Samrådsdagar
Alla som är intresserade bjuds också in till samrådsdagar där förslaget kommer presenteras. Här kommer det finnas möjlighet att prata med politiker och tjänstemän. På respektive serviceort kommer programpunkter att hållas för skolorna och äldregrupper under dagtid. Kvällstid är allmänheten välkomna på följande tider och platser.

Ammarnäs: 9 Januari, Ammarnäsgården 17.00-19.00

Sorsele: 11 Januari, Biblioteket 18.00-20.00

Blattnicksele: 16 Januari, Biffen 18.00-20.00

Gargnäs: 23 Januari, WEDO, 18.00-20.00

Hjälp oss med din kunskap!
Under arbetet med att ta fram förslaget till planen har många bidragit. Människorna som bor, går i skolan, har företag eller engagerar sig ideellt runt om i vår kommun har en stor kunskap om platsen de verkar på. Den kunskapen behövs för att se vad i planförslaget som kan göras bättre för att skapa en bra kommun att leva och bo på. Det är också viktigt att våra grannkommuner, Länsstyrelsen och andra organ i regionen är med och tycker till om planförslagets innehåll.

Synpunkter på planförslaget skickas senast den 15 februari till:
E-post kommun@sorsele.se Ange "Översiktsplan" i ämnesfältet.
Synpunkter kan också lämnas via brev till:
Sorsele kommun, 924 81 Sorsele. Kuvert ska märkas med ”Översiktsplan”.

Kontaktpersoner:

Henrik Sjöberg, samhällsplanerare, tel: 070 - 274 20 39.

Therese Lundin, kommunikatör för översiktsplanearbetet, tel: 070 - 348 71 28.

Välkommen med era synpunkter!

Senast uppdaterad den 18 december 2017