Till innehåll

Årets avfallsenkät

Kommunen har en viktig uppgift i att följa utvecklingen och tillhandahålla bra produkter och tjänster som möter dina krav. Därför vill vi be dig med kommunal sophämtning att besvara dessa frågor om er nöjdhet med kommunens tjänster, senast 31 augusti.

Enkäten innehåller frågor om hur du upplever kommunens service och tillgänglighet kring sophämtning och avfallshantering. Enkäten används som underlag för beslut och organisering, under förutsättning att svarsunderlaget är tillräckligt stort. I år finns även en fråga om hur du upplever FTI:s återvinningsstationer.

Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1074598X334461765X57791

Senast uppdaterad den 13 juni 2022