Lyssna

Äldreomsorgens beredskap kring covid-19

Utvecklingen av covid-19 i Sverige visar att smittan har etablerats i äldreomsorgen på många håll i landet och diskussioner kring vad som fallerat och vilka åtgärder som behövs för att komma tillrätta med problemet pågår hos såväl myndigheten som via pressen.

I den aktuella frågan har äldreomsorgen i Sorsele kommun haft fördelen att kunna följa utvecklingen och förbereda sig, och har tack vare den långsamma utvecklingen i Västerbottens län i dagsläget mycket god beredskap för covidsmitta.

Sorsele kommun tog tidigt beslutet att stänga av utlandsresenärer från jobbet i två veckor efter hemkomsten. Samma dag togs också beslut om att införa besöksförbud på kommunens särskilda boenden. Sedan dess har äldreomsorgen arbetat intensivt för att förbereda sig, skärpa rutiner och höja beredskapen för covidsmitta inom äldreomsorgen. Här följer ett antal vanligt förekommande frågor och synpunkter och svar på dessa: 

Jag har hört att man inte använder skyddsutrustning?

Länets kommuner, inklusive Sorsele kommun, samverkar med Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten kring frågor som gäller rutiner och skyddsutrustning. Det innebär att de anställda i kommunal vård och omsorg följer de riktlinjer som kommer från Vårdhygien vid Region Västerbotten, som också följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De åtgärder som ger största möjliga skydd är att personal stannar hemma om de har symptom, att man som personal håller avstånd till varandra, att vårdpersonal arbetar med och hos ett begränsat antal personer och att följsamheten till basala hygienrutiner är hög. Vårdhygien rekommenderar inte, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, en allmän användning av munskydd för personal i äldreomsorgen.

Däremot används full skyddsutrustning vid misstänkt covidsmitta, det vill säga när brukaren eller den boende uppvisar förkylningssymtom.

Men är detta ok för facket?

Fack och/eller skyddsombud har varit med vid samtliga diskussioner vid framtagandet av rutiner inom äldreomsorgen i Sorsele kommun.

Hur minimerar man smittspridningen?

Äldreomsorgen har inrättat ett särskilt covid-team som är utsett att jobba med covidsjuka. Därtill finns det exempelvis rutiner för att minimera risken för spridning mellan avdelningar och rutiner för avklädning av skyddsutrustning som är en riskfaktor för smittspridning. På Folkhälsomyndighetens webbplats och Region Västerbottens webbplats kan man läsa mer om de riktlinjer som finns för kommunal äldreomsorg.

Men det finns så många vikarier som inte har tillräckliga kunskaper enligt tidningarna?

All personal inom äldreomsorgen har fått utbildning i vårdrutiner med särskild tanke på covidsmitta och regelbundna möten med en för ändamålet särskilt anställd vårdsamordnare med sjuksköterskeutbildning närvarande. Utbildningarna har varit obligatoriska.

Jag har hört att det inte finns tillräckligt med skyddsutrustning?

Sorsele kommun har mycket goda lager av skyddsutrustning. Länsstyrelsen har i uppdrag att mäkla dessa resurser och Sorsele kommun, liksom länets övriga kommuner, har kunnat köpa in tillräckliga lager av skyddsutrustning som är godkänd av Arbetsmiljöverket. Hemtjänsten har med sig kit med skyddsutrustning för att kunna ta på sig denna vid misstänkt covidsmitta.

Jag har hört att gamla tvingas dö i sina rum!

Äldreomsorgen har förberett vårdplatser för att kunna separera covidsjuka från övriga boende. Dessa är också utrustade med syrgas i det fall syrgas blir nödvändigt. Utöver detta finns det annan utrustning, som särskilda andningskuddar som hjälper den sjuke att ha en sådan ställning att det blir lättare att andas, som används i behandlingen och gör det bekvämare för den sjuke.

Sorsele kommun har i likhet med länets andra kommuner en överenskommelse med Region Västerbotten när regionen ska ta över en patient.

Men de måste ju dö ensamma?

Trots att ett generellt besöksförbud råder görs det individuella avvägningar kring besök av anhöriga vid palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Detta gäller oavsett om personen ifråga är covidsjuk eller inte. I det fallet en boende vårdas palliativt på grund av covidsjuka kommer ett besök kunna göras med tillräckliga försiktighetsåtgärder. Sorsele kommun har beredskap för detta.

Kommer vi att få veta om det sprids smitta på särskilt boende?

Region Västerbotten kommunicerar kring alla bekräftade fall av covidsmitta på särskilt boende i länets kommuner. I övrigt råder patientsekretess.

Foto: Ingrid Sjöberg

Senast uppdaterad den 2 juni 2020