Till innehåll

Sveriges regering har utsett en svensk gränskommission vid Lantmäteriet och givit den i uppdrag att göra en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020–2024. Norges regering har på motsvarande vis utsett en norsk gränskommission vid Kartverket.

Sverige ansvarar för översynen av den norra delen av riksgränsen, från riksröse 185B i höjd med Valsjöbyn i norra Jämtland/Lierne i Trøndelag fylke upp till Treriksröset. Syftet med översynen är att ge en aktuell och tydlig redovisning av riksgränsens läge och hur den är markerad. Det fältarbete som kommer att genomföras är:
1. Restaurering (inklusive inmätning och gulmålning) av riksrösen och andra gränsmärken.
2. Utstakning (under trädgränsen) av gränsgatans mittlinje med stakkäppar.
3. Röjning av den 5 meter breda gränsgatan (2,5 meter in i vartdera landet).

Information om planerat fältarbete juli–augusti 2021

Under juli–augusti 2021 är fältarbete planerat att utföras längs riksgränsen
huvudsakligen enligt punkt 1 ovan, men även enligt punkt 2 och 3, i
Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län, Trøndelag fylke,
Nordland fylke och Troms og Finnmark fylke. Exakt vilka riksrösen och
andra gränsmärken som kommer att besökas är ännu inte fastslaget och är
beroende på väderleksförhållanden m.m. Helikoptertransport kommer att
användas under denna period.

Senast uppdaterad den 24 juni 2021