Lyssna

Nu inleds efterbehandlingen av Blaikengruvan

Miljösituationen i Blaikengruvan är allvarlig. Den kortvariga driften av gruvan har orsakat att vatten från gruvområdet måste samlas upp och renas innan det kan släppas ut till sjön Storjuktan. Förberedande arbete för att sanera området är nu igång sedan ett år tillbaka.

Brytningen av zinkmalm i Blaikengruvan påbörjades i augusti 2006 och efter att ha varit i drift under drygt ett år gick bolagen som bedrev verksamhet vid Blaikengruvan och Svärtträskgruvan i konkurs. År 2008 togs verksamheten över av ett annat gruvbolag, men detta bolag arbetade endast med prospekteringsborrning och miljöförbättrande åtgärder innan det begärdes i konkurs 2012.

Under den tid som gruvan var i drift bröts 700 000 ton bly- och zinkmalm. Kvar på gruvområdet finns idag fyra dagbrott och ett gråbergsupplag som måste åtgärdas. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har efter en förfrågan av Länsstyrelsen Västerbotten åtagit sig rollen som saneringsprojektets huvudman.

Sedan förberedande arbeten påbörjats har avskärande diken grävts och dagbrott A återfyllts med morän från dikesgrävningen. Ytterligare ett dagbrott kommer att återfyllas med morän och de resterande två dagbrotten kommer att vattenfyllas helt eller delvis. Det stora gråbergsupplaget ska täckas. Utöver detta kommer andra åtgärder också att behövas, riktat mot dammar, planer och upplag.

Ett viktigt åtgärdsarbete i Blaikengruvan är att minska mängden vatten som rör sig genom området och att hantera det vatten som ändå passerar. Allt för att minimera spridningen av metaller till yt- och grundvatten.

Tobias Berglin, projektledare på SGU:

– När vattnet rinner igenom gruvområdet drar det med sig metaller från  bergmaterial som vittrar. Vattnet innehåller höga halter metaller, framförallt zink, som riskerar att läcka ut i Storjuktan. För att undvika detta behöver vi både minska genomströmningen av vatten och ta hand om vattnet som förorenats.

Rent praktiskt innebär det att man anlägger diken för att leda om rent vatten i området. Det vatten som av olika anledningar förorenats, pumpas till en reningsanläggning där det kalkas. Föroreningarna faller sedan ut som slam i en sedimentationsbassäng och kan samlas upp.

På riksnivå har det beslutats att Statens fastighetsverk ska förvärva fastigheten som gruvan ligger på, vilket innebär att det nu finns förutsättningar för SGU att fortsätta med saneringen av gruvområdet.

Fisk från Storjuktan

Resultat från undersökningar av metallinnehåll i fiskar i Storjuktan, Juktån och Storuman, visar att det inte är hälsofarligt att äta fisken utifrån innehåll av till exempel zink, kadmium och koppar. Likt för de flesta andra sjöar och vattendrag i Sverige ska viss försiktighet dock iakttas om man dagligen äter fisk, på grund av förhöjda halter av kvicksilver som förorsakats av luftnedfall.

Informationsmöte med SGU om Blaikengruvan

Med anledning av påbörjandet av saneringsarbetet i Blaikengruvan bjuder SGU in till ett informationsmöte. Du kan läsa mer om mötet i kalendariet.

Senast uppdaterad den 6 november 2020