Till innehåll

Ny lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Gargnäs flygfält är antagen och börjar gälla från och med 1 augusti.

Sorsele kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).

§ 1
Fordonstrafik förbjuden på Gargnäs flygfält. Flygstråket får ej korsas. Skyltning sker enligt bilaga 1. Fordonstrafik förbjuden kompletteras med tilläggskylt: Flygplatsområde Obehörig trafik ej tillåten på flygfältet.
§ 2
Förbudet gäller inte elljusspårets iordningställande eller underhåll, trafik under polis-, brand- eller ambulanstjänstgöring, trafik i samband med anläggnings-, underhåll- eller renhållningsarbete, varutransporter till inom området belägen inrättning eller trafik i samband med bedriven verksamhet inom flygfältet.
§ 3
Förbudet gäller inte access till angränsade fastigheter längs utpekad tillfartsväg. Bilaga 1.
§ 3
Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2022.

 

Bilaga 1

Senast uppdaterad den 28 juni 2022