Till innehåll

Ny lokal trafikföreskrift om tillåten körning med terrängskoter på gator och vägar inom kommunen är antagen och börjar gälla från och med 1 januari.

Sorsele kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 21, 2 och 3 § trafikförordningen (1998:1276).


1 §
Med avvikelse från 5 kap samt 1 § trafikförordningen får terrängskoter föras på alla gator och vägar inom tätbebyggt område förutom de som markerats som förbudsvägar på bifogade kartbilagor inom Ammarnäs, Blattnicksele, Gargnäs och Sorsele.
2 §
Tillåtelsen gäller alla dagar mellan klockan 07.00-22.00 och gäller endast för kortast lämpliga sträcka mellan uppställningsplats och skoterled och omvänt.
3 §
Högsta tillåtna hastighet vid skoterfärd till och från allmän led är 20 km/h.
4 §
Passagerare får inte tas med på fordonet eller i ett därtill kopplat fordon.
5 §
Tillåtelsen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller därefter årligen under tiden 1 december till 30 april.
6 §
Om oacceptabelt buller uppstår, trafiksäkerheten inte bibehålls eller om andra konflikter uppstår kan samhällsbyggnadsnämnden ompröva beslutet.

Ammarnäs
Blattnicksele
Gargnäs
Sorsele

Senast uppdaterad den 22 december 2021