E-tjänster Lyssna

Ny tobakslag påverkar uterökning

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning och innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer. Det innebär att platser där man får röka utomhus begränsas mer än tidigare.

Utökat rökförbud, nya rökfria miljöer

I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till och det innebär att ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde,
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem.

 

Förbudet omfattar andra produkter än tobak

 Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Bland övriga förändringar märks minsta storleken för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

 

Läs mer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088

 

"She, smoking"by mihi_tr is licensed under CC BY-SA 2.0

Senast uppdaterad den 25 november 2019