Lyssna

Smitta i skolverksamheten - frågor och svar

Det finns konstaterade fall av covid-19 inom kommunens utbildningsverksamhet. Region Västerbotten har ansvar för smittspårning och de personer som utsatts för en smittrisk i och med detta har kontaktats personligen av skolledningen.

Av sekretess- och integritetsskäl lämnar Sorsele kommun inte ut uppgifter om vilken elev/personal, klass eller enhet det gäller.

Utbildningsverksamheten har beredskap för att sätta in skyddsåtgärder för att bryta smittkedjan i det fall fler elever insjuknar. Som en extra åtgärd kommer eleverna i klass 3-6 från Blattnicksele och Ammarnäs skola inte ha samundervisning i Sorsele under följande två veckor.

Varför informerar inte kommunen om vilken enhet det gäller?

Sorsele kommun har skolenheter som är väldigt, väldigt små samtidigt som uppgifter om personers hälsotillstånd omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen samt är särskilt skyddsvärda när det handlar om underåriga. Enheterna i Ammarnäs och Blattnicksele har dessutom samundervisning i Sorsele. Alla de personer som berörs i den aktuella klassen och övriga som personen har haft nära kontakt med under skolan har via skolan kontaktats med särskild information. Smittspårningen är inte begränsad till ett speciellt stadium eller en speciell enhet.

Varför gör inte Sorsele som Storuman eller Umeå?

När Storuman började kommunicera kring vilka enheter som var berörda, oavsett dessa var skol- eller omsorgsenheter, hade kommunen 23 smittfall under en vecka. Därefter följde ett antal veckor med mellan 20 och 45 smittfall per vecka. I Sorsele kommun är smittspridningen på en mycket låg nivå – bland de lägsta i landet – med enstaka smittade vecka för vecka. Det fåtal personer och familjer som i dagsläget är berörda blir stigmatiserade på ett sätt som inte sker när en betydligt större andel av befolkningen har haft covid-19.

Vad menas med ”stigmatiserad”?

Samtalsklimatet är hårt uppskruvat och det är mycket stort fokus på enskilda individer och familjer, inte bara i sociala medier. Det är familjer som har utsatts för ett hårt socialt tryck på grund av ryktesspridning. Det beteendet kan Sorsele kommun inte underblåsa med sin kommunikation och är en aspekt som vägs in i hur detaljerad kommunikationen kan vara.  Vi bedömer till exempel risken för att barn blir mobbade eller utfrysta – det säga vilken risk det finns att individen tar skada. Det är vi skyldiga till enligt lag.

Varför får vi så dålig information?

Den information vi kan och får delge allmänheten handlar dels om den statistik och information vi får tillgång till av andra myndigheter, dels om vad vi kan säga utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Vi får inte delge information om anställdas, elevers eller brukares hälsotillstånd. Vi kan endast uttala oss i så generella termer att det inte finns risk för att enskildas identitet röjs om inte dessa gett sitt uttryckliga medgivande till detta. Detta gäller även om informationen redan är ”allmänt känd”.

Det är mycket viktigt att brukare, patienter, elever och medarbetare kan känna förtroende för vår hantering av uppgifterna och att deras uppgifter förvaltas väl om/när de berättar om en potentiell smittrisk.

Vi försöker att vara så transparenta som vi kan med hänsyn till de faktorer som nämns ovan. Viss eftersläpning av information som inte är akut kan orsakas av att kriskommunikatören jobbar deltid.

Varför får vi inte veta vem/vilka platser vi ska undvika?

Att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter bedöms som tillräckligt för att bromsa smittspridningen. Det innebär till exempel att begränsa sitt umgänge, sina resor och sina besök utanför hemmet. Utgångspunkten är att det finns samhällssmitta även i Sorsele kommun.

Utgångspunkten är också att skolundervisningen bedrivs som vanligt och att personer som har utsatts för en smittrisk deltar i undervisningen men ska vara vaksamma på symptom. Däremot har Smittskyddsenheten rekommenderat höjd försiktighet och att skolledningen bevakar eventuell klustersmitta. I detta fall sätts in skyddsåtgärder, till exempel fjärrundervisning, för att bryta smittkedjan.

Vi vill påminna om vikten av att inte bidra till ryktesspridning samt att stanna hemma och provta sig vid symptom.

Laila Vesterberg, rektor

Henrik Sjöström, rektor

Linda Sandqvist, rektor

Maria Broberg, kriskommunikatör

Senast uppdaterad den 9 februari 2021