Till innehåll

Snabbreferat från kommunfullmäktiges sammanträde 24 juni

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 24 juni 2024. Här kommer en sammanställning på de ärenden som behandlades.

Medborgarförslag:

Kommunfullmäktige godkände ett medborgarförslag om ett staket bakom Älvglimten. Det finns en stor bakgård bakom Älvglimten, ett demensboende, som inte kan användas på grund av att det inte är inhägnat. Finns en smalare passage där man kan sätta upp ett stängsel, så att våra boende kan få gå ut alldeles själva. I stället för att sitta inlåsta med möjlighet att bara komma ut om personalen kan hjälpa dem. Vi behöver ett stängsel för mer frihet. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ett medborgarförslag bör besvaras inom ett år.

Lokalförsörjningsplan 2023-2034:

Sorsele kommuns lokalförsörjningsplan 2024–2034 redogör för kommunens
lokalbehov och anger inriktningen för investeringar i verksamhetslokaler under
en tioårsperiod. Planen beskriver också vilka lokaler som i dagsläget finns i
kommunens fastighetsbestånd men inte nyttjas av någon verksamhet eller är på
annat sätt uthyrd. Detta finns sammanställt i en lokalbank. Kommunfullmäktige fastställde lokalförsörjningsplanen.

VA-årsredovisning 2023:

Varje år ska kommunens redovisa ett bokslut för vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamhet). Bokslutet visar kortfattat och i sammandrag 2023 års verksamheter samt dess resultat. Bokslutet visar även hur väl verksamheten lyckats nå uppställda mål. Driftsredovisningen visar ett underskott om 425 000 kronor. Kommunfullmäktige godkände redovisat VA-bokslut. Bokslutet som helhet finns att läsa här.

Aktieägartillskott till Inlandsbanan:

Inlandsbanan AB:s styrelse begär ett ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner
kronor av ägarkommunerna. Med ett ovillkorat aktieägartillskott menas att det
lämnas kapital utan att sätta upp något villkor gentemot övriga aktieägare om
att få pengarna tillbaka. Därför ses det som ett definitivt och bestående tillskott
till aktiebolaget. Sorsele kommuns del är 1 288 000 kronor. Kommunfullmäktige beviljade det begärda aktieägartillskottet och hade inga avvikande synpunkter när det gäller fondemission.

Flaggpolicy:

Sorsele kommuns flaggpolicy är senast antagen under 2021. Efter det har bland
annat en ny officiell flaggdag tillkommit. Det är därför nödvändigt att
flaggpolicyn revideras. Kommunfullmäktige antog ny flaggpolicy. Den nya flaggpolicyn finns att läsa här.

Fyllnadsval under mandatperioden 2022-2026:

Det finns en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Västerpartiet
om fördelningen av ordinarie ledamot och ersättare i kommunstyrelsen. Då
Kjell Öjeryd (V) och Pia Sjöberg (S) byter uppdrag med varandra från och med
1 september, så ska även en ordinarie ledamot och en ersättare mellan (V) och
(S) byta uppdrag. I dagsläget har (V) tre ledamöter och fyra ersättare, (S) har
fyra ledamöter och tre ersättare. En ledamot från (S) ska utses som ersättare
och en ersättare från (V) ska utses som ledamot. Isak Jonsson (S) har därför sagt upp sin plats som ordinarie ledamot.

Kommunfullmäktige utsåg Alma Johansson, Vänsterpartiet, till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och Isak Jonsson, Socialdemokraterna, till ersättare.

Senast uppdaterad den 25 juni 2024