Till innehåll
Bil kör över en snöig bro

Snöröjning i tätorterna

Vad gäller vid snö och tö? Här finns information om vad som gäller vid snöröjningen!

Kommunens snöröjning utförs i detaljplanerade områden, i tätorterna Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs. Snöröjningen är upphandlad och en och samma entreprenör, Franssons Maskin & Transport, sköter snöröjningen på samtliga orter utom i Blattnicksele. Där snöröjer Sorselefrakt.

 

I uppdraget ingår dels snöröjning på gator och vägar, dels snöröjning vid fastigheter, till exempel planer och parkeringar. Snöröjningen ska påbörjas vid fyra centimeter snö på planer och parkeringar, och sex centimeter på gator och vägar. Det finns emellertid utrymme att avvakta med snöröjningen beroende på väderleken i övrigt och när snöfallet beräknas upphöra. Den totala insatstiden – då all snöröjning ska vara färdig – är åtta timmar.

 

Snöröjningen sätts in där det är mest angeläget att ploga. Till exempel är barnens skolväg prioriterad, i likhet med körfält. Detta gäller också på de vägar som saknar en upphöjd trottoarkant, det är alltså bilarnas körväg som plogas i första hand. I normalfallet ska trottoarerna plogas i samband med att körfälten plogas. Det byggs dock upp snövallar som allt eftersom tar över trottoarens gångyta. Dessa rensas bort när behovet finns.

 

All plogning ska ske på ”ett sådant sätt som är förenligt med god framkomlighet och trafiksäkerhet”, men också på ett sätt så att ”fastighetsägare åsamkas minsta möjliga olägenhet”. Det innebär att entreprenören har uppdraget att minimera inplogning av snö på privat mark. Ingen rensning av infarter genomförs.

Röjning vid slask och blida görs i samråd med beställaren och med hänsyn till omständigheter som att det blir spårigt och riskerar att frysa, eller om det finns risk för maskinskador.

 

Enskilda vägar som kommunen sköter

Kommunen sköter ett antal enskilda vägar som får statsbidrag för skötsel och underhåll. Dit hör bland annat vägen Fjällsjönäs-Skirknäs, Rankbäcksrundan, Lairovägen, vägen till Krutträsk och Norra Ammarnäs. Dessa vägar har kommunen ett frivilligt huvudmannaskap för. Övriga vägar är allmänna och sköts av Trafikverket - eller också är det enskilda vägar som sköts av vägföreningar. Det är samma kriterier som gäller för plogningen av dessa vägar, det vill säga sex centimeters snödjup. Sandningsbehov har entreprenören ett uppdrag att varsla kommunen om behovet av. Isrivning, vallning och snödikning görs då behovet finns.

 

Sand för husbehov

Sand för hushållsbehov som innehåller salt för frysningsrisk kan hämtas på följande platser:

  • Sorsele: Bilprovningen, Gatukontoret, vattentornet, busstationen, pumphuset vid Fågelstigen samt Solhem.
  • Blattnicksele: Vid ICA Blattnicksele
  • Gargnäs: Återvinningscentralen Gargnäs
  • Ammarnäs: Ammarnäs Livs

 

Om sanden tar slut i behållaren så kan ni kontakta Gatukontoret 0952-140 70 0952- 14071 eller växeln 0952-140 00.

 

Klagomål?

Klagomål på snöröjningen skickas till kommunen. Använd kommunens webbformulär eller skicka e-post till kommun@sorsele.se.

Senast uppdaterad den 22 november 2022