Till innehåll

Vad händer med sanering av Blaikengruvan?

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har av Länsstyrelsen blivit ombedd att agera huvudman för såväl efterbehandling som vattenrening. SGU har tagit över ansvaret för att sköta vattenreningen från och med 1 januari 2020, och för att genomföra de åtgärder som slagits fast i efterbehandlingsplanen. För närvarande slutförs åtgärderna av dagbrott B och kommande etapper påbörjas senare under året.

Efterbehandlingen i Blaikengruvan kommer att omfatta täckning av gråberg och återfyllning av dagbrott. Det finns fyra dagbrott, varav två kommer att återfyllas med morän och två kommer att vattenfyllas helt eller delvis. De åtgärder som planeras syftar till att minska den ursköljning av vittringsprodukter som sker men också till att minska mängden vatten som belastar reningen. Vattenrening kommer dock att behövas under lång tid framöver även efter avslutad efterbehandling.

 

Mer information och nyhetsbrev finns på SGU:s hemsida Blaikengruvan (sgu.se)

Senast uppdaterad den 28 juli 2021