Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Utrivning av valvbåge och byte av bro i Dergabäcken, Sorsele kommun

Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Sorsele Övre Allmänningsskog ansökt om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för utrivning av en äldre kollapsad valvbåge och uppförande av en ny träbro på betongfundament i Dergabäcken, Sorsele kommun. Verksamheten uppges endast beröra fastigheten Allmänningsskogen 1:1 i Sorsele kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

Kungörelse

Organ
Kungörelse
2019-06-10
Ansvarig för kungörelse
Bodil Granström

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-post mmd.umea@dom.se senast den 3 juli 2019. Domstolens målnummer M 2803-18 ska anges. Yrkanden om ersättning ska helst framställas skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras på handlingarna.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Bodil Granström, Sorsele kommun, Kanslienheten, 924 81 Sorsele.
Kallelser och andra meddelanden införs i Västerbottens-Kuriren, Folkbladet, Västerbotten och Norran.

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Senast uppdaterad den 27 juni 2018