Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Naturreservat

Nytt naturreservat Länsstyrelsen beslutade den 2019-11-12 att följande område ska vara naturreservat: Kvarnbäcken i Sorsele kommun, ärendebeteckning 511-8793-2011

Kungörelse

Organ
Kungörelse
2019-11-22
Ansvarig för kungörelse
Länsstyrelsen Västerbotten

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Syftet med naturreservatet är dessutom att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Besluten omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas, samt om ordning i övrigt, inom naturreservatet. Besluten omfattar även förskrifter om markanvändning och skyldighet att tåla visst intrång. Besluten finns tillgängliga på Sorsele kommunkansli och hos Länsstyrelsen Västerbotten.

För upplysningar om naturreservaten gå in på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten, eller kontakta Länsstyrelsens naturvårdsenhet, tel: 010-225 40 00

Överklagan ska skickas till Länsstyrelsen och ha inkommit senast 13 december 2019 annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. I skrivelsen ska ärendebeteckning för reservatet anges.

Senast uppdaterad den 27 juni 2018