E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:
 1. Ansvar
  Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?
 2. Organisation
  Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
 3. Utbildning
  Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.
 4. Instruktioner och rutiner
  Finns regler för rökning, heta arbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
 5. Dokumentation
  Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare skriftlig redogörelse för brandskyddet.
 6. Drift och underhåll
  För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor etcetera.
 7. Kontroll och uppföljning
  För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Hur kommer jag igång med brandskyddsarbetet?
Det är viktigt att inte rusa fram utan lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter Er verksamhet, oavsett på vilken nivå brandskyddsarbetet befinner sig. Följande steg kan därför vara ett lämpligt tillvägagångssätt

 1. Utse brandskyddsansvarig
 2. Tilldela resurser och befogenhet
 3. Upprätta en handlingsplan
 4. Dokumentera
 5. Kontrollera/följ upp
 6. Checklistor för egenkontroll

Digital brandskyddsredogörelse kan fås av oss som ni sparar och fyller i på er dator och sänder sedan till oss, underlättar när ni nästa gång ska sända in denna. Samt exempel på handlingsplan för brand, kontakta räddningstjänsten.

Observera!
Dokumentationen är viktig som ett stöd i arbetet. Men det viktigaste är att leva efter dokumentationen och verkligen utföra egenkontrollerna samt ändra och följa upp brandskyddsarbetet som det beskrivs. Först då kan det kallas ett systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information om systematiskt brandskyddsarbete

Senast uppdaterad den 29 december 2017