Till innehåll

Sorsele kommun överklagar förvaltningsrättens dom om sanktionsavgift för överträdelser mot säkerhetsskyddslagen

Sorsele kommun har beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom angående sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen. För att fallet ska prövas måste kammarrätten bevilja prövningstillstånd. Sorsele kommun kommer fortsatt att representeras av advokatfirman Kahn Pedersen.
– Vi anser att det är viktigt för små kommuner som vår att vi får domen prövad, säger kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd.

Länsstyrelsen Norrbotten beslutade juni 2023 om en sanktionsavgift för Sorsele kommun på grund av överträdelser mot säkerhetsskyddslagen. Sorsele kommun överklagade Länsstyrelsens beslut i juli 2023 och förvaltningsrättens dom har nu meddelats.

Förvaltningsrätten menar att Länsstyrelsen i Norrbotten har visat att Sorsele kommun bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet och därmed brustit i sitt arbete med säkerhetsskydd. Förvaltningsrätten menar dock att överträdelserna får anses bero på oaktsamhet och har sin grund i att kommunen gjort en felaktig bedömning av lagens tillämpningsområde. Detta, i kombination med kommunens låga invånarantal, gör att förvaltningsrätten sätter ner beloppet för sanktionsavgiften från 2 miljoner kronor till 1,25 miljoner kronor.

– Vi står fast vid att vi inte bedriver säkerhetsskyddskänslig verksamhet och att det är ett oproportionerligt stort bötesbelopp sett till kommunens storlek, säger kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd och fortsätter:

– Även om beloppet är nedsatt motsvarar det ett vitesbelopp för Stockholms stad på en halv miljard kronor, och 69 miljoner kronor för Umeå kommun sett till kommunens ekonomi.

Advokatfirman Kahn Pedersen arbetar nu med överklagandet. Under tiden kommer Sorsele kommun att arbeta som om kommunen bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

– Vi har att förhålla oss till förvaltningsrättens dom och får i och med det jobba som om vi bedriver säkerhetskänslig verksamhet, även om vi inte delar den uppfattningen, säger tillförordnad kommunchef Jan Ask.   

Bakgrund

Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Norrbotten beslutade i juni 2023 om en sanktionsavgift för Sorsele kommun på grund av överträdelser av säkerhetsskyddslagen. Sanktionsavgiften fastställdes till 2 miljoner kronor. Kommunstyrelsens ordförande, Kjell Öjeryd, menade då att avgiften är orimligt hög med tanke på kommunens ekonomiska förhållanden och de brister som Länsstyrelsen pekat ut. De aktuella bestämmelserna rör bland annat skyldigheter avseende anmälan av säkerhetskänslig verksamhet, säkerhetsskyddschef samt säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan, enligt domen från förvaltningsrätten.

Sorsele kommun överklagade Länsstyrelsens beslut i början av juli 2023. Kommunen yrkade i första hand att beslutet skulle upphävas, eftersom de inte ansåg sig bedriva säkerhetskänslig verksamhet. Överklagan betonade att tidigare svar vid Länsstyrelsens tillsyn var missvisande i förhållande till den faktiska verksamheten. Advokatfirman Kahn Pedersen företrädde kommunen i överklagandet.

 

Senast uppdaterad den 4 juni 2024