Till innehåll
sorseles förskola sjumilaskogen, vinterbild på det gråa huset.

Vad händer med kommunens tomma lokaler?

Det finns många frågor kring kommunens tomma lokaler. Älvbrinken, lärarbostaden, gamla tandkliniken och Solhem är några exempel på lokaler som står tomma eller används tillfälligt – men där kommunen behöver hitta en lösning för att anpassa kostymen efter de behov som finns hos verksamheterna.

Vilka är kommunens tomma lokaler?

I dagsläget finns det fem tomma eller oanvända lokaler i Sorsele kommuns ägo. Det rör sig om Älvbrinken, lärarbostaden, gamla tandkliniken, delar av Solhem samt stenskolan i Gargnäs. Att de står tomma beror på att verksamheterna har krympt i och med ett mindre befolkningsunderlag eller lämnat dem till förmån för andra, mer ändamålsenliga, lokaler.

Vad gör kommunen med sina tomma lokaler?

De tomma lokalerna utreds och analyseras. Målet är att förbättra kommunens ekonomi och att stödja verksamheterna i att utnyttja lokaler på bästa sätt.

Utredningarna ska kunna vara ett stöd för energieffektiviseringar, underhåll och rätt väg att använda fastigheten. Lokalerna undersöks utifrån sådant som underhållsbehov, lämpliga energibesparande åtgärder, hur mycket fjärrvärme som krävs för att hålla utrymmet varmt eller hur dess normala elförbrukning ser ut. Parallellt med detta utreds också hur verksamheternas långsiktiga, framtida behov av lokaler ser ut och hur en omstrukturering av lokalerna i så fall görs på bästa sätt. Det ger kommunen ett beslutsunderlag för vad som ska ske med fastigheterna – om de ska behållas i kommunens ägo, säljas eller rivas.

Vad händer när lokalerna har utretts?

Det är kommunstyrelsen som tar beslut om vad som ska göras med fastigheterna. Hittills har kommunstyrelsen tagit beslut om att sälja två lokaler – lärarbostaden och den gamla tandkliniken. Men även om det finns intresserade köpare är det en lång process innan det är möjligt att lämna över nycklar. Det kan till exempel krävas avstyckningar och anpassningar av lokalen för att skilja den från kommunens fjärrvärme- eller elsystem.

Vissa frågor måste hanteras politiskt. Detaljplaner är ett sätt för kommunen att reglera användningen av bebyggelse och i vissa fall kommer det att krävas en ändring av detaljplanen för att en köpare ska kunna använda byggnaden till någonting annat än vad den ursprungligen var tänkt att användas för, till exempel vård- och omsorgsverksamhet. Om det finns ett allmänintresse för lokalen kan processen ta ännu längre tid. 

Kan inte Sorsele kommun hyra ut lokalerna?

Offentlig verksamhet, som kommuner och regioner, får inte snedvrida eller hämma konkurrens. Av den anledningen är det till exempel inte ”bara” att hyra ut korttidsboende på Solhem, utan det måste i så fall lösas på korrekt sätt.

Vad är en lokalutredare?

Sorsele kommun har kunnat anställa en lokalutredare tack vare projektmedel vi beviljats från Kammarkollegiet för att utreda tomma lokaler och dess användning för bättre förutsättningar att nå ekonomi i balans. Det är ett tidsbegränsat projekt och lokalutredaren är anställd till i början av sommaren. Vår projektanställda är serviceingenjör och har tidigare arbetat med fastighetsinventeringar.

Är det en nyhet för kommunen att lokaler står tomma?

Merparten av de lokaler som nu finns i lokalbanken har använts, sporadiskt eller kontinuerligt, helt eller delvis.

Tidigare har kommunens lokaler inte inneburit någon kostnad för verksamheterna som använt dem, trots att lokalerna förstås har belastat kommunens totala budget. Från och med budgetåret 2021 infördes en ny ekonomisk modell för verksamheternas budgetramar, den så kallade prislappsmodellen. Denna modell innebär att verksamheterna ska betala internhyra för de lokaler som verksamheterna använder, inom ramarna för den budget de har tilldelats.

Internhyrorna och riktlinjer för dessa infördes från och med budgetåret 2022. Detta har i praktiken inneburit att verksamheter har valt att förtäta, det vill säga göra sig av med lokaler för att spara pengar - lärarbostaden är ett exempel på detta - med den påföljd att lokaler blivit tomma. 

Senast uppdaterad den 5 februari 2024