Till innehåll

Lotteriregistrering

Kommunstyrelsen är ansvarig för beviljande av registrering för kommunlotterier till föreningar.

Ansökan om registrering för lotteri

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Registreringsblanketten finner du på den här sidan

Lotterier och tillstånd

Från 1 januari 2019 inför Sverige en ny spelreglering. Denna gäller även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Kommunstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotteriregistreringar hos allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Vem kan söka registrering?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen (2018:1138). Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar m m).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

5-årsregistrering
Med en 5-årsregistrering, enligt Spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp.

(För 2019 = 1 549 845 kr)

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Lotterikontrollant

För varje 5-årsregistrering godkänner  kommunen en lotterikontrollant som är speciellt anlitad för uppdraget. Deras enda ersättning som kan utgå är kontrollantarvode från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett eventuellt kontrollantarvode för varje lotteri.

Avgifter och lotteriredovisning

Kommunen tar ut en avgift på 500 kr för registreringen. Avgiften betalas in på bankgiro 764-8470. Ange: Lotteriregistrering.

Senast två månader efter lotteriet avslutats ska föreningen, tillsammans med kontrollanten, skicka en lotteriredovisning till stödenheten/kansli. Lotteriredovisningsblanketten hittar ni här på sidan.

Lotterier som inte behöver registrering

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. De spelen ska uppfylla vissa krav enligt Spellagen 3 kap 5 §:

Variant 1:

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, ca 7750kr

Variant 2:

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, ca 775 kr

Ansökan skickas till:
Sorsele kommun
Kommunstyrelsen
924 81  SORSELE

Senast uppdaterad den 3 februari 2022