Till innehåll

ARENA Sorsele

Syftet med ARENA Sorsele är att stärka Sorsele som en attraktiv kommun för kommuninvånare och besökare. Konceptet ska bidra till nya mötesplatser för alla åldrar och erbjuda en mångfald av möjligheter till en aktiv, kreativ fritid med delaktighet och inkludering. ARENA Sorsele ska också bidra till att skolverksamheten får nya möjligheter för utvecklad pedagogik och metoder för ungdomarnas lärande och aktiviteter, såväl inomhus som utomhus.

Det har under lång tid funnits behov av en större inomhushall (bollhall, allaktivitetshall) i Sorsele centralort. Den befintliga sporthallen vid Vindelälvsskolan uppfyller inte kravet för en idrottshall med internationella mått, och önskemålet är en ny funktionell, flexibel anläggning för olika sport-, fritids- och kulturaktiviteter.

Föreningslivets samarbetsforum, Sorsele United, lanserade 2011 idékonceptet "ARENA Sorsele", en multiarena för föreningslivets, näringslivets och kommunens behov.

Bland de alternativa placeringarna har det under arbetets gång framkommit att placeringen av multianläggningen bör ske i anslutning till Vindelälvsskolan i Sorsele och att anläggningen samordnas med planerat nytt storkök och matsal.

Sorsele kommuns fritids- och kulturenhet genomförde under våren 2016 en fritids- och idrottsmiljöstudie (FIS) bland föreningar och ungdomar i kommunen. Föreningslivet inbjöds till Rådslag i Gargnäs, Blattnicksele, Sorsele samt Ammarnäs kring en dialog om anläggnings- och lokalbehov i byarna och centralorten.

Studien visade på en samstämmig uppfattning om behovet av och nyttan med en nyanläggning av ARENA Sorsele.

För en närmare behovsanalys och beskrivning av funktioner m.m. beslöt kommunstyrelsen i § 13/2017 att uppdra till dåvarande tillväxtverksamheten att genomföra en förstudie i samarbete med Sorsele United. Under arbetet med förstudien har begreppet ARENA Sorsele vidgats från behovet av en multihall som objekt i centralorten till ett utvecklingskoncept med olika innehåll över tid och rum.

Konceptet avser både centralorten som servicecenter och de större byarna Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs som servicenoder, där alla objekt bidrar till en gemensam identitet inom samma koncept. Konceptstrategin ska tillgodose både kort- och långsiktiga behov för olika målgrupper med hållbarhet, flexibilitet och attraktivitet i fokus.

Syftet med ARENA Sorsele är att utveckla Sorsele som en attraktiv kommun för kommuninvånare och besökare. Konceptet skapar nya mötesplatser för alla åldrar och erbjuder året om en mångfald av olika möjligheter till en aktiv, kreativ fritid med delaktighet och inkludering. ARENA Sorsele ska också bidra till att skolverksamheten får nya möjligheter för pedagogik och metodutveckling för ungdomarnas lärande och aktiviteter, såväl inomhus som utomhus.

Här kan du se en förstudie samt presentation om ARENA Sorsele.

Senast uppdaterad den 28 juni 2021