Till innehåll
Illustration av kommande arena

Arena Sorsele

Genom ett flertal beslut är Sorsele kommun allt närmare en ny multihall i centrala Sorsele, så kallade Arena Sorsele. Hallbygget påbörjades i slutet av januari 2024 och den nya hallen beräknas vara färdig att användas i samband med höstterminens start 2024.

Nuläge

  • I slutet av januari påbörjades hallbygget och allt löper än så länge på enligt plan. Det har också gjorts anpassningar av den gamla byggnaden, till exempel förstärkningar mot befintlig hall.
  • Det nya entrétaket är integrerat i den gamla byggnaden. I slutet av april ska hallens stomme stå klar. Idrottsutrustning, läktare, teknik tillkommer i nästa skede.
  • Kostnaderna för mark- och grundarbeten har blivit högre än beräknade. Detta beror på att man fick gräva ut mer än tänkt på grund av dåliga massor och högre nivåskillnad än beräknat. 

Ritning av arenan

Syfte

Det har under lång tid funnits behov av en större inomhushall (bollhall, allaktivitetshall) i Sorsele centralort. Den befintliga sporthallen vid Vindelälvsskolan uppfyller inte kravet för en idrottshall med internationella mått, och önskemålet är en ny funktionell, flexibel anläggning för olika sport-, fritids- och kulturaktiviteter.

Syftet med Arena Sorsele är att stärka Sorsele som en attraktiv kommun för kommuninvånare och besökare. Konceptet är tänkt att bidra till nya mötesplatser för alla åldrar och erbjuda en mångfald av möjligheter till en aktiv, kreativ fritid med delaktighet och inkludering.

Utformning

Byggnationerna innebär uppförandet av en helt ny hall, som kommer att dockas till befintlig hallbyggnad inklusive duschutrymmen, och ombyggnation av nuvarande gymnastiksal.

Ombyggnaden av befintliga hallen är inte färdigprojekterad. Arbetet ska göras under hösten, tillsammans med brukarrepresentanter samt arkitekt- och teknikkonsulter. Det är dock fastställt att denna delen ska inrymma en entré, cafeteria/uppehållsyta och förrådsutrymmen. Därtill blir en del av den nuvarande hallen kvar som komplement till den nya, till för aktiviteter som kräver mindre hallyta.

Illustration av arenans caféyta

Illustrationerna är idéskisser som föreställer Arenans entré och uppehållsyta. Illustrationer av arkitekt Albin Holmgren, albin arkitektur AB.

Beslut och upphandling

I och med kommunfullmäktiges beslut i juni 2023 kunde projektet gå vidare till nästa fas, för upphandling och byggstart. Den totala budgeten för projektet landar på 27,8 miljoner kronor.

Totalt fem anbud inkom under upphandlingen och efter avslutad process stod Contractor Lycksele AB som vinnande anbudsgivare. Contractor AB kommer således att ansvara för uppförande och leverans av Arenan samt arbeten anslutna till projektet. VD och utsedd projektsamordnare är bosatt i Sorsele. Som underleverantör av hallstomme har dom Nordiska Industribyggen och Fasad AB från Luleå (NIFAB).

Tidsplan

Förberedelserna för de mark- och grundläggningsarbeten som krävs för hallbyggnaden har påbörjats, medan mark- och grundläggningsarbetena är inplanerade till hösten 2024. Montaget av hallen kommer att påbörjas snarast efter färdig grundläggning och vara under tak efter någon månad.

Installationerna för hallen (värme, ventilation, el, IT osv) och övrig utrustning kommer att projekteras och upphandlas under hösten/vintern och monteras innan det är dags att ta hallen i bruk.

Den nya hallen ska vara färdig för skolans behov vid skolstarten höstterminen 2024.

Arbetena med ombyggnad av befintlig del påbörjas sommaren 2024 och bedöms kunna vara klart till årsskiftet 24/25. Den gamla hallens energiprestanda och installationer behöver också åtgärdas.

Styrgrupp och samarbete

I styrgruppen har tjänstepersoner från Tekniska verksamheten, Utbildningsverksamheten, Utvecklingsverksamheten samt Samhällsbyggnadsverksamheten deltagit.

Under planeringsfasen och fortsatt under uppförandetiden genomförs dialoger med kultur- och föreningslivet om behov samt inredning och utrustning av arenan.

Bakgrund

Utredningar

Föreningslivets samarbetsforum, Sorsele United, lanserade 2011 idékonceptet ARENA Sorsele, i form av en multiarena för föreningslivets, näringslivets och kommunens behov.

2017 genomförde dåvarande tillväxtverksamheten en förstudie i samarbete med Sorsele United. Under arbetet med förstudiet vidgades begreppet från en multihall som objekt i centralorten till ett utvecklingskoncept med olika innehåll över tid och rum: förstudie samt presentation om ARENA Sorsele.

2018 genomförde Tekniska verksamheten med hjälp av TM Konsult en kostnadsutredning av Arena Sorsele.

Beslut

Ärendet tog en ny vändning utifrån Strömsunds kommuns bygge av en multiarena. Ett förslag baserat på Strömsunds kommuns erfarenheter och Sorsele kommuns behov lämnades till kommunstyrelsen hösten 2021, som senare låg till grund för investeringsbeslutet i kommunfullmäktige.

Vidare arbete

För att komma vidare anlitades under 2022 en projektledare för att bland annat leda arbetet med planering, samordning och upphandling. Projektledaren har arbetat tillsammans med styrgruppen, bestående av tjänstepersoner från Tekniska verksamheten, Utbildningsverksamheten, Utvecklingsverksamheten samt Samhällsbyggnadsverksamheten, för att ta fram ett beslutsunderlag för placering och utformning av arenan. Förslaget gick upp till kommunstyrelsen under försommaren 2023 och gick efter beslut i kommunfullmäktige vidare till upphandling och tilldelningsbeslut.

Senast uppdaterad den 19 mars 2024