Till innehåll

Lokala trafikföreskrifter

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning, får särskilda trafikregler meddelas i form av lokala trafikföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter beslutas av kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket. Föreskrifterna kan vara avsedda att gälla permanent, men de kan också vara tillfälliga och gälla enbart under en begränsad period, till exempel i samband med vissa evenemang.

Vad regleras genom lokala trafikföreskrifter?

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis något av följande:

  • Hastighetsbegränsning
  • Stopp- eller väjningsplikt
  • Huvudled, motortrafikled eller motorväg
  • Förbud mot fordonstrafik
  • Förbud mot omkörning
  • Förbud eller påbud att svänga eller att köra i viss riktning
  • Förbud att stanna eller parkera
  • Cirkulationsplats

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Vilken myndighet som beslutar om lokala trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, men lite förenklat gäller följande:

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter på vägar där kommunen är väghållare (har ansvar för drift och underhåll). Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen på alla vägar som ligger inom tättbebyggda områden. I Sorsele kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om lokala trafikföreskrifter.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare. I regel finns dessa vägar utanför tättbebyggda områden, men större vägar kan ha statlig väghållning även där de löper genom tättbebyggt område. Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter även i vissa andra fall, exempelvis när det gäller hastighetsbegränsning på enskilda vägar och stopp- och väjningsplikt på vägar som mynnar ut mot allmänna vägar med statlig väghållning. 

Trafikverket beslutar om föreskrifter för hastighetsbegränsning - 80, 90,100,110km/h och 120km/h.

Var hittar man de lokala trafikföreskrifterna?

Från och med den 1 januari 2011 ska alla trafikföreskrifter i Sverige vara samlade och sökbara i en Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). I denna databas ska samtliga lokala trafikföreskrifter som kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket beslutat om finnas och vara sökbara.

Trafikföreskrifter för Sorsele kommun

Trafikföreskrifter för Sorsele kommun som kommunen beslutat om finns inlagda och sökbara i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter (RDT) som Transportstyrelsen ansvarar för. Vill du ta del av dessa sök på "Gällanderegister" eller "Sök föreskrift".

Svensk trafikföreskriftssamling

Senast uppdaterad den 2 november 2022