Till innehåll

Översiktsplan

Sorsele kommun vill skapa ett livskraftigt Sorsele för alla. Detta har man gjort genom att ta fram en ny översiktsplan.

 Vägen framåt - tillsammans

Översiktsplanen kan ses som en kommuns ”masterplan”. Den ska visa på färdriktning för livskraft och allt arbete genomförs utifrån kommunens vision och värdegrund - genom glädje, mod och respekt utvecklas en livskraftig kommun där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla! I vår nya översiktsplan där vi styr mot ett livskraftigt Sorsele vill vi se att hela samhället arbetar tillsammans för att skapa goda livsmiljöer för oss som bor här idag och i framtiden. Men även för att locka inflyttare och besökare. Ett annat syfte med planen är att skapa goda förutsättningar att driva företag i hela kommunen, samtidigt som vi ger trygghet vid nya etableringar. 

Varför är det viktigt?

Kärnan i Sorsele kommuns problem och utmaningar handlar om att vi är få människor som bor och verkar i kommunen. Det leder till att vi får allt svårare att organisera och ha råd med den samhällsservice som krävs. Vi får dessutom allt svårare att få tag i rätt kompetens till de arbeten som kommunen och våra företag behöver för att kunna växa och utvecklas. Vår plats på jorden innebär för- och nackdelar. Vi som bor här har stora fördelar utifrån vår natur och kultur, men vi har även utmaningar utifrån långa avstånd. En annan utmaning som vi har är att många medborgare och företag upplever svårigheter vid investeringar. Vi har dessutom stora och överlappande riksintressen som många kan uppleva som begränsande. Vi behöver hitta nya sätt att arbeta tillsammans för att minimera våra hinder - men främst att använda de resurser som vi har på bästa sätt för att kunna nå livskraft!

Att förhålla oss till

Länsstyrelsen övervakar att kommunernas planer hanterar vissa lagstadgade frågor och dessa handlar till stor del om hur vi skyddar viktiga mark- och vattenområden (riksintressen), men även andra frågor som exempelvis hur vi jobbar lokalt för att nå hållbar utveckling och hur vi hanterar det långsiktiga behovet av bostäder. I Sorsele kommun har vi ett stort antal riksintressen som handlar om att statliga myndigheter har gjort anspråk på olika områden som de anser vara av stor betydelse för bevarande eller som resurs. Översiktsplanen ska visa på färdriktning för livskraft och allt arbete organiseras och genomförs utifrån kommunens vision och värdegrund. Som ett led i detta är hållbarhetstanken med som huvudtanke utifrån en ekonomisk, social och ekologisk framtidsutsikt.

 

Senast uppdaterad den 11 oktober 2022