Lyssna

Kommunens planarbete

Kommunen styr hur mark- och vattenområden får användas genom den fysiska planeringen. Det finns olika typer av planer; översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Om du tänker köpa en fastighet eller vill bygga något, är det bra att i ett tidigt skede ta reda på vilken plan som gäller för just det området.

De olika plantyperna

Genom en medveten planering av bebyggelse och infrastruktur får vi en hållbar bebyggelseutveckling. Planer behövs också för att förebygga konflikter och klargöra rättigheter i samband med byggande. Nedan får du en kort beskrivning av de olika plantyperna.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för hur mark- och vattenområden ska användas. Planen omfattar hela kommunens yta och visar även hur den byggda miljön kan utvecklas och bevaras. Kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av översiktsplaner. 

Översiktsplan - Ett livskraftigt Sorsele 2030.

LIS-plan, ett tillägg till översiktsplan

Sorsele kommun vill främja kommunens attraktionskraft genom att i ett tillägg till översiktsplanen peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). I de utpekade områdena kan landsbygdsutveckling användas som ett särskilt skäl för strandskyddsdispens. Kommunens LIS-plan anger dessa utpekade områden,

Detaljplan

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen. De flesta tätare bebyggda områdena i kommunen har en detaljplan. Den innehåller bindande regler för hur marken får användas och bebyggas och innebär rättigheter och skyldigheter för både kommunen och enskilda. Samhällsbyggnadsenheten handlägger detaljplaner.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande, men inte lika omfattande. Områdes-bestämmelser används ofta i bevarandesyfte, för att till exempel skydda en byggnad eller ett område.

Senast uppdaterad den 18 november 2020