Till innehåll

Ventilationskontroll (OVK)

Funktionskontroll av ventilationssystem ska säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. Byggnader och deras egenskaper ska inte påverka människors hälsa negativt.

Ansvar

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnader och i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssyten och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem. I Sorsele ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för registrering, registerhållning och tillsyn.

Tillämpning

Kravet på funktionskontroll av ventilationssystem gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedd för totalförsvaret.

Besiktning

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk (första besiktning) och vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

  • För förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation, är besiktningsintervallet 3 år.
  • För flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation, är besiktningsintervallet 6 år.

Intyg om genomförd besiktning

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet med angivande av datum för besiktningen. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden. Om besiktningen leder till anmärkningar om brister i något av de avseenden som anges i 5 § i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem ska byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa dessa.

Senast uppdaterad den 2 november 2022