Till innehåll

Kommunalt vatten och avlopp

Dricksvatten

Det finns fyra vattenverk i kommunen - ett i vardera tätorten och i de större byarna. Provtagning av vattnet från dessa vattenverk sker enligt ett särskilt kontrollprogram. Vattnet i kommunen är genomgående bra!

Avloppsvatten

Avloppsvattnet tas om hand i kommunens reningsverk som finns i tätorten och i de större byarna. Det finns två typer av avloppsvatten - dagvatten och spillvatten.

Dagvatten

Dagvatten är rinnande regnvatten eller vatten från smältande snö från byggnader och mark. Det kan antingen tas upp av marken eller ledas till avlopp som tar emot vatten.

Stora markytor är idag bebyggda, täckta med sten eller asfalterade vilket innebär att stor mängder dagvatten måste tas om hand och ledas bort.

Spillvatten

En av de viktigare uppgifterna är att ta emot och behandla allt vatten som kommer via spillvattenledningsnät och avloppsnät på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för miljön.

Spillvattenhanteringen handlar om att ta hand om och rena människors naturliga avfall från till exempel toaletter, badkar och industriavlopp.

Varje dygn kommer ungefär 500-700 kubikmeter spillvatten i retur till vårt största reningsverk, Sorsele reningsverk, för behandling och rening innan det släpps ut i Vindelälven och därmed sätts det in i kretsloppet igen.

Tänk på att reningsverket är byggt för att ta han om människors naturliga avfall - inget annat. Allt annat, till exempel tops, bindor och färg som hamnar i avloppet, ställer till problem och innebär skada för vår miljö.

Senast uppdaterad den 2 november 2022