Till innehåll

Enskilt vatten och avlopp

Om din fastighet ligger långt från kommunala vatten- och avloppsledningar måste du lösa vatten- och avloppsfrågan på annat sätt. Det kan du göra med en egen vattenbrunn och en egen avloppsanläggning, eller med gemensamma anläggningar med andra fastighetsägare i närheten.

Enskilt vatten

Det finns två huvudtyper av brunnar, borrade brunnar och grävda brunnar. En borrad brunn kan man göra i berg eller jord och du behöver anlita en borrfirma för att göra en sådan. Du behöver inte söka tillstånd eller göra en anmälan om du ska borra eller gräva efter vatten. 

Provtagning

Om du har problem med ditt brunnsvatten, eller om du bara vill veta kvalitén på det, kan du vända dig till ett laboratorium som erbjuder analyser.  Det är viktigt att vattenprov tas i laboratoriets egna speciella flaskor, för att få ett säkert resultat. Om du har frågor kring enskilt vatten eller om provresultatet kan du höra av dig till miljökontoret.

Ett kemiskt prov tas bland annat för att se om vattnet har en sådan sammansättning att det angriper ledningarna. Detta kan leda till missfärgat vatten som smakar och luktar underligt. I ett kemiskt prov ser man även vattnets innehåll av t.ex. metaller och/eller vattnets hårdhet, pH, färgtal och lukt. Är vattenkvalitén dålig kan du behöva installera ett filter för att rena vattnet.

Ett mikrobiologiskt prov tas för att se vattnets innehåll av bakterier. Det kan finns flera anledningar till att vatten förorenas. Ytvatten och smältvatten kan ha kommit in i brunnen, ibland förorenas vattnet av avloppsvatten eller så kan vattnet ha för liten omsättning och därför bli dåligt.

Laboratoriet kan även kontrollera vattnets innehåll av radon.

Enskilt avlopp

Enligt miljöbalken krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden vid inrättande av enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett.

  • Anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden krävs vid inrättande av enskild anläggning som endast tar emot bad-, disk- och tvättvatten.
  • Anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden krävs för ändring av enskild anläggning.
  • Om infiltrationsanläggning eller markbädd planeras ska det vara säkerställt av sökanden att avståndet mellan bädd och grundvatten är större än en meter.
  • Om infiltrationsanläggning planeras krävs att resultat från jordprov bifogas ansökan, helst i form av en siktanalys men även ett väl utfört perkolationsprov kan godtas.
  • Slamavskiljare ska alltid ha en volym om minst 2 kubikmeter.
  • Är avståndet från avloppsanläggningen till fastighetsgräns mindre än 4,5 meter krävs grannegodkännande.
  • Finns vattentoalett installerad krävs trekammarbrunn + efterföljande reningssteg (eller annan lösning med motsvarande reningsnivå).
  • För endast bad-disk-tvättvatten krävs tvåkammarbrunn + efterföljande reningssteg (eller annan lösning med motsvarande reningsnivå).
  • Avloppsanläggning krävs endast om det finns indraget vatten. Grundregeln är att vatten som bärs in i hink även får bäras ut i hink till den egna tomten, och användas till t ex bevattning på den egna tomten. Undantag finns från den regeln.

Kom ihåg att det gäller särskilda regler om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning inom något av kommunens fyra vattenskyddsområden.

Kontakta gärna kommunen redan i planeringsskedet för din anläggning.

Till ansökan/anmälan om enskilt avlopp ska alltid skalenlig ritning av avloppsanläggningen, markundersökning (provgrop, perkolationsprov eller siktanalys), samt situationsplan, bifogas.

Senast uppdaterad den 19 juni 2024