Till innehåll
Vattentornet i Sorsele.

Vatten och avlopp

Vatten är världens viktigaste livsmedel – och en vi lätt tar för givet. Det är kommunens tekniska avdelning som sköter produktion av kommunalt dricksvatten, rening av avloppsvatten och skötsel av våra ledningar bland mycket annat. Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt vatten inte är möjligt för din bostad kan du ha enskilt vatten och avlopp.

I Sorsele kommun bedrivs en drifts- och kvalitetssäker VA-verksamhet, mycket tack vare driftspersonalens höga kompetens och erfarenhet. Grundvattnet håller en god kvalitet och kommunen äger relativt okomplicerade VA-anläggningar. 

Dricksvatten

Det finns fyra vattenverk i kommunen - ett i vardera tätorten och i de större byarna. Provtagning av vattnet från dessa vattenverk sker enligt ett särskilt kontrollprogram. Vattnet i kommunen är genomgående bra! Kommunen levererar omkring 200 000 kubikmeter dricksvatten varje år. 

Avloppsvatten

Avloppsvattnet tas om hand i kommunens reningsverk som finns i tätorten och i de större byarna. Det finns två typer av avloppsvatten - dagvatten och spillvatten. 

Dagvatten

Dagvatten är rinnande regnvatten eller vatten från smältande snö från byggnader och mark. Det kan antingen tas upp av marken eller ledas till avlopp som tar emot vatten.

Stora markytor är idag bebyggda, täckta med sten eller asfalterade vilket innebär att stor mängder dagvatten måste tas om hand och ledas bort.

Spillvatten

En av de viktigare uppgifterna är att ta emot och behandla allt vatten som kommer via spillvattenledningsnät och avloppsnät på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för miljön.

Spillvattenhanteringen handlar om att ta hand om och rena människors naturliga avfall från till exempel toaletter, badkar och industriavlopp.

Varje dygn kommer ungefär 500-700 kubikmeter spillvatten i retur till vårt största reningsverk, Sorsele reningsverk, för behandling och rening innan det släpps ut i Vindelälven och därmed sätts det in i kretsloppet igen.

Tänk på att reningsverket är byggt för att ta han om människors naturliga avfall - inget annat. Allt annat, till exempel tops, bindor och färg som hamnar i avloppet, ställer till problem och innebär skada för vår miljö.

Senast uppdaterad den 2 augusti 2023