Till innehåll

Skrivelse från kommunstyrelsen till Region Västerbotten

Från Sorsele har kommunchef och kommunstyrelsen sänt en skrivelse till Region Västerbotten om tillgängligheten till vård i Sorsele kommun.

Tillgänglig och jämlik vård

Från Sorsele kommun görs denna skrivelse för att vi vill framföra våra farhågor och vår oro gällande utvecklingen inom vården, något som vi ser påverkar våra medborgares välmående och hälsa negativt.

I vår kommun är långa avstånd en del av vår vardag. För våra medborgare innebär detta en redan utmanande situation när det gäller tillgången till vård. Tyvärr ser vi en oroande trend där service och tillgänglighet inom vården successivt avvecklas. Det är med allvarlig bekymran vi konstaterar att våra medborgare, som redan befinner sig långt ifrån centraliserade vårdinrättningar, nu tvingas resa ännu längre för att få den vård de behöver.

Ett konkret exempel på denna nedmontering av vården är bristen på tandvård och läkarvård, för alla målgrupper, på vår lokala sjukstuga. För oss och våra medborgare är det ett hårt slag att veta att även röntgen, en avgörande del av diagnostiken, kommer att tas bort från vår sjukstuga. Ett beslut som Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade om förra veckan, den 25 april.

För adekvat vård behöver våra medborgare ofta avvara en hel dag för att resa till närmaste vårdinrättning, vilket leder till såväl inkomstbortfall för individen och även påfrestningar för arbetsgivare i vårt samhälle. Det finns medborgare i vår kommun som ej har möjlighet till kollektivtrafik som möjliggör att man över dagen kan åka till en vårdinrättning utan att förväntas övernatta på den ort där man söker vård, vilket såklart är ett stort bekymmer. Med anledning av de långa avstånden behöver våra medborgare nyttja semesteruttag för att söka vård. Detta medför att när man sedan ska ha sommarsemester så har man färre dagar att nyttja för att man har behövt nyttja dem för att söka vård.

Vården är inte bara en fråga om tillgänglighet utan också om jämlikhet. Vi ser med stor oro hur skillnaderna i tillgång till vårdtjänster bara växer, vilket leder till en ojämlik vård och olika förutsättningar för våra medborgare att upprätthålla sin hälsa och välbefinnande. Detta underminerar det grundläggande idealet om lika värde för alla och sätter våra medborgares livskvalitet på spel. Vi vill också belysa det faktum att våra medborgare betalar lika mycket skatt för en god vård som alla andra.
De som redan befinner sig i utsatta situationer, såsom äldre, personer med funktionsbegränsningar och låginkomsttagare, drabbas särskilt hårt av bristen på tillgänglig vård. För dem kan långa resor till vårdinrättningar vara både fysiskt och ekonomiskt krävande, och det kan innebära att de avstår från att söka vård eller att de inte får den vård de behöver i tid.

Dessutom leder bristen på tillgänglig vård till att vissa grupper, såsom barn och ungdomar, missar viktig hälsovård och förebyggande insatser. Detta kan få långsiktiga konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande och bidra till att öka klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället. Våra barn och unga påverkas också negativt, då de som behöver söka vård missar en heldag i skolan. Detta resulterar i förlorad undervisningstid. Något som på sikt kan påverka deras skolprestationer och välmående negativt.

Vi jobbar ständigt för att öka inflyttningen till vår kommun och att vara en attraktiv ort att leva och bo på. Vi vet att den nedprioritering som görs inom sjukvården har medfört att vi har en reell utflyttning med anledning av densamma. Det går stick i stäv med vår överlevnadsstrategi - att få fler att vilja bo i Sorsele kommun.
Det är av yttersta vikt att vi arbetar för att skapa en mer jämlik vård där alla medborgare har lika möjligheter att få den vård och omsorg de behöver, oavsett var de bor. Genom att prioritera tillgången till vårdtjänster i hela regionen och genom att arbeta för att minska klyftorna i tillgång till vård kan vi skapa en mer rättvis och inkluderande vård för alla i vår region.

Vi tror på samverkan och ser positivt på att stärka relationen mellan kommun och region. Genom en fördjupad samverkan kan vi tillsammans finna lösningar på de utmaningar vi står inför och säkerställa en mer tillgänglig och jämlik vård för alla våra medborgare. Vi är övertygade om att genom gemensamma ansträngningar kan vi skapa en bättre framtid för våra medborgare och förbättra deras livsvillkor, något som vi finner otroligt viktigt.

Vi ser fram emot en konstruktiv dialog, enligt riktlinjerna för Nära Vård, samt samarbete för att adressera dessa utmaningar och skapa en hållbar och inkluderande vård för alla.

Sorsele den 30 april 2024

Marie Strinnholm, kommunchef

Kommunstyrelsen Sorsele kommun:
Kjell Öjeryd (V), ordförande
Pia Sjöberg (S), v ordförande
Magnus Norlund (M)
Inger Stenlund (V)
Robin Fransson (V)
Katarina Lövgren (S)
Kristina Axelsson (C)
Jan Lövgren (S)

Senast uppdaterad den 2 maj 2024

Aktuellt