Till innehåll

Snabbreferat från kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2024

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 11 juni 2024. Här kommer en sammanställning på ett antal ärenden som behandlades.

Budgetuppföljning januari-april 2024:

Verksamheterna förväntas göra ett underskott om cirka 2,6 miljoner. Totalt sett för hela kommunen räknar vi emellertid med ett överskott på 1,6 miljoner.

Skolskjutsreglemente:

Kommunens skolskjutsreglemente är senast beslutad 2017. I det finns felaktigheter utifrån förändringar i lagstiftning. Behov fanns även att förtydliga hållplatser och avstånd. Kommunstyrelsens godkände ett nytt skolskjutsreglemente.

Riktlinjer för informationssäkerhet:

Sorsele kommuns informationssäkerhetspolicy är ett övergripande dokument som redovisar kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet. Detta dokument Riktlinjer för informationssäkerhet konkretiserar informationssäkerhetspolicyn med mer detaljerad information och regler för hur information får hanteras inom kommunen. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen.

Yttrande om ändring av detaljplan för del av fastigheten Ammarnäs 2:101:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ytterligare bostadsfastighet i
form av en friliggande villa, inom ett befintligt bostadsområde. Omkringliggande bostadsfastigheter inkluderas och befintliga användningar för
dessa fastställs för att skapa en heltäckande detaljplan för området. Kommunstyrelsen fick möjlighet att yttra sig på det samråd som gäller för processen kring ny detaljplan och godkände ändringen.

Ökad tillgänglighet för att nyttja kommunens tre återvinningscentraler:

Uppdrag har getts till teknisk chef om att se över möjligheter till ökad
tillgänglighet för kommunens invånare och de företag som vill nyttja kommunens tre återvinningscentraler (Sorsele, Gargnäs och Ammarnäs). Kommunstyrelsen beslutade att uppdraget omhändertas som mål inom området ”Tillsammans” inom
tekniska verksamheten. I verksamhetsplanen presenteras detta som mål 2 dialoger med invånare om ökad tillgänglighet ÅVC med målvärdet 1 i
Ammarnäs och 1 i Gargnäs. Utvärdering av huruvida tillgänglighet utvecklats och förbättrats sker genom ordinarie årsredovisning/verksamhetsberättelse 2024.

Öka sorteringsgraden av avfall inom kommunala verksamheter:

Uppdrag har getts till teknisk chef om att se över möjligheter och former för
fortsatt samverkan med övriga kommunala verksamheter i syfte att öka sorteringsgrad av materialet. Uppdraget omhändertas som mål inom området ”Hållbarhet och trygghet”
inom tekniska verksamheten. I verksamhetsplanen presenteras detta som mål Adekvat avfallshantering för kommunens verksamheter med målvärdet
system på plats för mat- och restavfall samt förpackningsmaterial för kommunens verksamheter. Utvärdering av huruvida system är på plats 2024-12-31 sker genom
ordinarie årsredovisning/verksamhetsberättelse.

Försäljning av del av fastigheten Norrsele 1:53:

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 § 21 att sälja del av Norrsele 1:53 utifrån vissa förutsättningar. En del förutsättningar ändrades vilket ledde till ett nytt beslut av
kommunstyrelsen 2022-04-12 § 54 där kommunstyrelsen vidhåller redan taget försäljningsbeslut samt att godkänna köparens ändrade verksamhetsinriktning. Ett av villkoren var att försäljningen ska ha skett innan 1 juni 2024. En av förutsättningarna är att detaljplanen måste ändras. Samhällsbyggnadsverksamheten
accepterade förfrågan om att bistå med framtagandet av detaljplanen. Samhällsbyggnadsverksamheten har inte genomfört detta på ett bra sätt eftersom de inte insåg vidden av arbetet med att ta fram en ny detaljplan vilket gör att det är
samhällsbyggnadsverksamhetens fel att markköpet inte hinns klart innan den 1 juni 2024. Samhällsbyggnadsverksamheten målsättning är att detaljplanen ska antas i kommunfullmäktige den 23 september 2024. Sökande beviljas därför uppskov för villkorat markköp till 1 december 2024.

Fjärrgymnasium med Skellefteå kommun:

Sorsele kommun har ingått i samverkan med Arjeplog, Malå och Norsjö kring fjärrgymnasium/Lärling via Fjärr, en möjlighet för elever att läsa hela sin
gymnasieutbildning i Sorsele där halva tiden är i klassrum och andra halvan av tiden är ute hos företag. Handlingsplan med mål att öka antalet sökande till fjärrgymnasiet/Lärling via fjärr godkändes av kommunstyrelsen.

Årets företag 2023:

Kommunstyrelsen fattade beslut om vilket företag som är Årets företag 2023. Företaget offentliggörs vid ceremoni och prisutdelning under Holmen Gungar 18-21 juli. Håll koll på programmet för Holmen gungar, för där kommer tiden för prisutdelningen att framgå.

Policy för inköp och upphandling:

Sorsele kommun har en tio år gammal upphandlingspolicy med stora behov att uppdateras. Kommunstyrelsen antog en ny policy.

Redovisning om skolfråvaro läsåret 2023/2024:

Ingen elev i åk 2 har mer än 15 % frånvaro. Det är ganska många elever som är i spannet 15-20 % (27 st). Det som rapporteras in till utskottet är elever med mer än 20 % frånvaro. Vi har tre elever som faller ut
med 5-14 % ogiltig frånvaro respektive en elev med 15-29 % ogiltig frånvaro.

Val till kommunstyrelsens allmänna utskottet:

Pia Sjöberg (S) valdes till ordförande och Kjell Öjeryd (V) till vice ordförande från och med 1 september 2024.

Utöver detta lämnade kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige i ett antal ärenden till exempel aktieägartillskott till Inlandsbanan, ny flaggpolicy, VA-årsredovisning (vatten och avlopp) och lokalförsörjningsplan 2024-2034.

Protokollet i sin helhet kan du läsa här.

Senast uppdaterad den 13 juni 2024