Till innehåll

Samordnat stöd för barn i behov, HLT

HLT står för hälsa, lärande och trygghet. Det är en modell för hur hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst i Västerbotten tillsammans kan ge tidigt stöd till barn och familjer när det behövs för att minska behovet av mer omfattande insatser.

Målet med samarbetsmodellen är att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det. Det kan till exempel handla om att det inte riktigt fungerar i förskolan eller skolan eller att det är saker som är jobbiga i familjen eller med kompisar på fritiden.

Metoden bygger på att få en helhetsbild av vilket stöd barnet/ungdomen och familjen behöver och där olika funktioner från förskola/skola, elevhälsa, individ- och familjeomsorgen, sjukstugan samt mödra- och barnhälsovården gemensamt kan verka för barnets och familjens bästa. 

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling, men om måendet hindrar barnet från att göra det denne brukar, behöver det snabbt finnas tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysiska och psykiska hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs. 

Teamet

HLT består av arbetsgrupper med representanter från många olika verksamheter. Ett HLT-team har representanter från för- och grundskola, elevhälsa, individ- och familjeomsorg och sjukstuga. Insatsen finns till för alla barn i ålder 0-16 år i hela kommunen.

När insatser krävs

HLT-teamet träffas för att föreslå vilka representanter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen. För att verksamheterna ska kunna samverka efterfrågas samtycke från vårdnadshavare.

Det kan till exempel handla om:

 • Hur mår barnet/ungdomen?
 • Hur går det i förskolan/skolan?
 • Har barnet och /eller familjen behov av stöd och hjälp eller anpassningar?
 • Hur mår och har du det som förälder?
 • Hur fungerar barnet/ungdomen tillsammans med kompisar?
 • Hur har barnet det på fritiden?  

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är: 

 • Anpassade insatser till barnet
 • Föräldrastöd
 • Familjesamtal
 • Kartläggning
 • Gemensamma uppföljningar
 • Utvärdering av insatserna

Läs mer om HLT på Region Västerbottens hemsida

Kontakt

Vill du veta mer om HLT,  ta kontakt med din:

 • Förskola: Förskollärare, barnskötare på barnets avdelning eller förskolerektor.
 • Skola: Barnets lärare/mentor eller rektor.
 • Elevhälsa: Skolkurator, skolsköterska, specialpedagog-/lärare eller elevhälsochef.
 • Individ- och familjeomsorg: Via kommunens växel 0952-140 00.
 • Primärvård: BVC-sköterska eller kurator via Region Västerbottens växel 090-785 91 71.
Senast uppdaterad den 4 april 2023