Till innehåll

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.

 Fritidshemmet ska uppmuntra elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

På fritidshemmet får elever vistas från det år de fyller 6 och fram till vårterminen det år eleven fyller 13. I kommunen erbjuds ingen fritidsverksamhet kvällar och helger.

Kommunen tar ut en avgift baserad på vårdnadshavarens inkomst för en plats på fritidshem.

 

Senast uppdaterad den 10 november 2023