E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder kan vara rivning, ändring och tekniska installationer. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • En sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftsverk
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus maximalt 25 kvadratmeter, så kallat attefallshus
 • Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplement-bostadshus
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea av ett en- eller tvåbostadshus
 • På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

 Handlingar till anmälan

 • Underskriven anmälningsblankett
 • Fackmässigt utförda ritningar på det blivande projektet i skala 1:100
 • Aktuell situationsplan i skala 1:400

Blanketter

Senast uppdaterad den 14 maj 2020