Till innehåll

Bygglov

Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd som krävs för att:

 • Uppföra en ny byggnad eller anläggning.
 • Bygga till en byggnad eller anläggning.
 • Ändra användning av en byggnad t. ex. från bostadshus till kontor, verkstad etc.
 • Ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer.
 • Byta fasad-, eller takmaterial och göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet (inom område med detaljplan)
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar (inom område med detaljplan).

Bygglov för andra anläggningar

Bygglov krävs även för andra anläggningar än byggnader. Bygglov krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • nöjesparker, djurparker, idrottspalatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
 • upplag och materialgårdar,
 • tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift,
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, (gäller ej liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov)
 • radio- eller telemaster eller torn, (gäller ej liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov)
 • Vindkraftsverk som
  a) är högre än 20 meter över markytan,
  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  c) monteras fast på en byggnad, eller
  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter, (bygglov krävs inte för ett vindkraftverk om verket omfattas av tillstånd enligt miljöbalken)
 • murar och plank,
 • parkeringsplatser utomhus (dock inte en parkeringsplats om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen eller på mark som i detaljplan avsatts till gata eller väg)
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer.
Senast uppdaterad den 2 november 2022