E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Ansökan

Din bygglovansökan måste innehålla

  • underskriven ansökningsblankett
  • fackmässigt utförda ritningar på det blivande projektet i skala 1:100
  • aktuell situationsplan i skala 1:400
  • ritningar på befintligt utseende, vid ombyggnad
  • förslag på kontrollansvarig (ej för enkla ärenden)
  • förslag på kontrollplan (i enkla ärenden där startbesked ges samtidigat med bygglovet)

Blanketten

Ansökningsblanketten ska fyllas i så fullständigt som möjligt. Organisationsnummer eller personnummer ska alltid fyllas i för den betalningsansvarige.

Blanketter

Ritningar

I de flesta projekt behövs plan- och fasadritningar, principsektioner med byggnadshöjder i skala 1:100 samt situationsplan i skala 1:400. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, tydliga och lättlästa. För att planera ditt bygge bör du anlita en fackman. Ritningar på hur byggnaden ser ut idag kan finnas i vårt bygglovsarkiv. När det gäller storleken på ritningarna föredrar vi formatet A3 (29,7cm x 42,0 cm) eller A4 (21,0 x 29,7 cm). Vid större projekt med många detaljer ska en omgång vara i A1 (59,4 cm x 84,1 cm).

Rivningslov

I ett rivningslov behövs en ansökningsblankett samt en karta där du markerar vilken byggnad som berörs. Bifoga ritning, foton eller beskrivning på vad som ska rivas.

Beskriv vilka material byggnaden du ska riva består av. Skriv också vad du gör av eventuellt miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet ska tas om hand, (återanvändning, återvinning).

Startbesked och kontrollplan

För att få börja bygga krävs förutom bygglov också ett startbesked. I enklare ärenden kan stratbesked meddelas i samband med beslut om bygglov. För att kunna ge startbeskedet krävs en kontrollplan.

Handlingar skickas eller lämnas till: Sorsele kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 924 81 Sorsele

Kom ihåg!

  • Ritningarna ska vara skalenliga och fackmässigt utförda.
  • Ange alltid fastighetsbeteckningen på ritningarna/handlingarna
  • Det ska alltid framgå av ritningarna vad lovet avser.
  • Blanketter ska alltid vara underskrivna av betalningsansvarig, det vill säga sökanden, oftast byggherren.

En komplett ansökan minskar handläggningstiden. Är din ansökan inte komplett tar ditt ärende längre tid eftersom samhällsbyggnadsförvaltnigen då måste begära komplettering.

Senast uppdaterad den 14 maj 2020