E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Bygglovsbefriade åtgärder

I plan- och bygglagen finns bestämmelser som innehåller vissa förenklingar för en eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader). Bestämmelserna är olika beroende på om huset ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Friggebodar

Bygglov krävs inte för att uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader i direkt anslutning till bostadshuset, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsytan får vara maximalt 15 kvadratmeter, taknockshöjd maximalt 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Bör vara skriftligt. Bygglov krävs om en komplementbyggnad placeras närmare gräns mot gata eller park än 4,5 meter.

Fasadändringar

Det är inga krav på bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Skärmtak

Bygglov krävs inte för att anordna skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen, bör vara skriftligt.

Skyddad uteplats

Bygglov krävs inte för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5  meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen, bör vara skriftligt.

Utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse

Här gäller förutom de tidigare nämnda undantagen för en- eller tvåbostadshus att man utan bygglov får:

Göra mindre tillbyggnad av bostadshus med högst 50 procent av den befintliga byggnadsytan, dock maximalt 50 kvadratmeter. Tillbyggnaden ska vara ett tillägg till den befintliga huset och får inte bli dominerande. Åtgärden får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Uppföra komplementbyggnad i omedelbar närhet av huvudbyggnad om den inte blir dominerande och inte placeras närmare tomgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen, bör vara skriftligt.

Detaljplan gäller för Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele, Gargnäs, samt fritidsområden Bräskafors och Nalovardo.

Områden som klassas som sammanhållen bebyggelse är Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele, Gargnäs, Bräskafors och Nalovardo.

Är du osäker om din fastighet omfattas av detaljplan eller ingår i sammanhållen bebyggelse kontakta samhällsbyggnadsenheten.

Senast uppdaterad den 14 maj 2020