E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Rivning

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden istället för rivningslov. Vissa byggnader kräver dock varken rivningslov eller anmälan.

Rivningslov

För att riva/flytta en hel eller en del av en byggnad inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om det inte finns beslut om det i planer eller områdesbestämmelser.

För att flytta en byggnad från en plats till en annan krävs rivningslov och sedan bygglov på den nya platsen.

Anmälan

Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov, krävs en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden istället för ett rivningslov.

Kravet på anmälan gäller inte för att riva en byggnad eller en del av byggnad som är:

  • En komplementbyggnad
  • En ekonomibyggnad som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är hemlig.
  • Ett bygglovsbefriat skärmtak
  • En liten tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse som inte kräver bygglov.

Handlingar

I ett rivningslov behövs en ansökningsblankett samt en karta där du markerar vilken byggnad som berörs. Bifoga ritning, foton eller beskrivning på vad som ska rivas.

Beskriv vilka material byggnaden du ska riva består av. Skriv också vad du gör av eventuellt miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet ska tas om hand (återanvändning, återvinning).

Senast uppdaterad den 14 maj 2020