Lyssna

Miljö och hälsa

Avlopp

Anmälan om dagvattenanläggning  (PDF)

Anmälan om fettavskiljare  (PDF)

Hälsoskydd

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola  (PDF)

Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.  (PDF)

Livsmedel

Anmälan om misstänkt matförgiftning  (PDF)

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning  (PDF)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning  (PDF)

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet  (PDF)

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning  (PDF)

 

Miljöskydd

Anmälan om driftstörning - avvikelse  PDF

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor  (PDF)

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall  (PDF)

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk  (PDF)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet  (PDF)

Anmälan om sanering av förorenad byggnad  (PDF)

Anmälan om störning  (PDF)

Anmälan om uppläggning av avfall/användning av avfall för anläggningsändamål  (PDF)

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada  (PDF)

Ansökan om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur  (PDF)

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel  (PDF)

 

Renhållning

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall  (PDF)

Ansökan om förlängt hämtningsintervall/uppehåll i hämtning av hushållsavfall (PDF)

Värmepump

Anmälan/ansökan om installation av värmepump  (PDF)

Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning  (PDF)

  

Tillfällig försäljning/torgplats

Senast uppdaterad den 4 april 2019