Lyssna

Policys och riktlinjer

Här kan du i pdf-format ta del av dessa dokument. Dokumenten visas uppdelade i ämnesområden. Namnsättning och klassificering av dessa dokument har varierat under åren. De kan kallas plan, program, riktlinje eller policy, men de återfinns alla i sammanställningen du ser på den här sidan.

Administration

Utbildning och barnomsorg
Drogpolicy och handbok
Allmänna regler om inackordering

Ekonomi
Torgplatser
Attestregler för Sorsele kommun

Kultur och fritid
Riktlinjer föreningsbidrag
Hembygdsområdet Sorsele - hyresregler med mera
Regler och avgifter vid uthyrning av sporthall
Kultur- och biblioteksplan 2018-2022
Bilaga 1 - Handlingsplan för ökad tillgänglighet
Bilaga 2 - Kulturårshjul
Bilaga 3 - Skolbibliotekets kunskapsstege
Fiskeplan 2018-2022

Information och kommunikation
Kommunikationspolicy
Kommunikationsstrategi
Grafisk profil

Näringsliv och arbete

Riktlinjer för serveringstillstånd
Information om folkölsförsäljning
Egenkontrollprogram för försäljning folköl
Lokal utvecklingsstrategi (LUS)
Serviceplan 2019-2024

Kommun och politik

Arbetsordning - allmänna utskottet 2019-2022
Arbetsordning - social- och utbildningsutskottet 2019-2022
Arbetsordning - kommunfullmäktige
Arbetsordning - kommunfullmäktige fr o m 2020-01-01
Arbetsordning - folkhälsorådet
Arvodes- och ersättningsreglemente fr o m 2019-01-01
Instruktion för kommunchef
Reglemente - kommunalt partistöd fr o m 2019-04-01
Reglemente - kommunstyrelsen fr o m 2019-01-01
Reglemente - krisledningsnämnd
Reglemente - partistöd
Reglemente - revision
Reglemente - samhällsbyggnadsnämnd
Reglemente - valnämnden
Reglemente - Trepartens renhållningsnämnd
Reglemente - Överförmyndarnämnd
Riktlinjer för ärendehantering
Delegeringsordning - kommunstyrelsen reviderad 2020-02-11

Omsorg och stöd

Folkhälsopolitiskt program 2019-2022
Kostpolicy
Riktlinjer biståndsbedömning

Bygga, bo och miljö

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp ABVA 08
Handlingsprogram för räddningstjänsten 2017-2018
Kollektorslang
Föreskrifter om avfallshanteringFöreskriftsbilaga för sortering och avfall mm, Hämtingsområden
Lokala hälsoföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter
Avfallsplan
Riktlinjer rengöring/sotning
Riktlinjer brandskyddskontroll
Verksamhetsplan VA
LIS-plan
Områdesplan Nalovardo
Karta Nalovardo

Personalfrågor

Personalpolitiskt handlingsprogram

Trafik och infrastruktur

Kolletivtrafikplan 2020-2022

Visionsdokument

Senast uppdaterad den 3 september 2020