Till innehåll

Policys och riktlinjer

Här kan du i pdf-format ta del av kommunens styrdokument. Dokumenten visas uppdelade i ämnesområden. Namnsättning och klassificering av dessa dokument har varierat under åren. De kan kallas plan, program, riktlinje eller policy, men de återfinns alla i sammanställningen du ser på den här sidan.

Allmänt
Digitaliseringsstrategi Sorsele kommun
Strategisk handlingsplan Agenda 2030
Handlingsplan - Våld, jämlikhet och jämställdhet. Ett brottsförebyggande arbete
Handlingsplan - Sorsele kommun som samisk förvaltningskommun 

Flaggpolicy

Utbildning och barnomsorg
Drogpolicy och handbok
Allmänna regler om inackordering

Ekonomi
Torgplatser
Attestregler för Sorsele kommun

Kultur och fritid
Riktlinjer föreningsbidrag
Hembygdsområdet Sorsele - hyresregler med mera
Regler och avgifter vid uthyrning av sporthall
Kultur- och biblioteksplan 2018-2022
Bilaga 1 - Handlingsplan för ökad tillgänglighet
Bilaga 2 - Kulturårshjul
Bilaga 3 - Skolbibliotekets kunskapsstege
Fiskeplan 2018-2022

Information och kommunikation
Kommunikationsprogram för Sorsele kommun
Grafisk profil

Näringsliv och arbete

Riktlinjer för serveringstillstånd
Information om folkölsförsäljning
Egenkontrollprogram för försäljning folköl
Lokal utvecklingsstrategi (LUS)
Serviceplan 2019-2024

Kommun och politik

Arbetsordning - allmänna utskottet 2019-2022
Arbetsordning - social- och utbildningsutskottet 2019-2022
Arbetsordning - kommunfullmäktige
Arbetsordning - kommunfullmäktige fr o m 2020-01-01
Arbetsordning - folkhälsorådet
Arvodes- och ersättningsreglemente fr o m 2019-01-01
Instruktion för kommunchef
Reglemente - kommunalt partistöd fr o m 2019-04-01
Reglemente - kommunstyrelsen fr o m 2019-01-01
Reglemente - krisledningsnämnd
Reglemente - partistöd
Reglemente - revision
Reglemente - samhällsbyggnadsnämnd
Reglemente - valnämnden
Reglemente - Trepartens renhållningsnämnd
Reglemente - Överförmyndarnämnd
Riktlinjer för ärendehantering
Delegeringsordning - kommunstyrelsen reviderad 2020-02-11

Omsorg och stöd

Folkhälsopolitiskt program 2019-2022
Riktlinjer biståndsbedömning
Kostpolicy
Handlingsplan för suicidprevention

Bygga, bo och miljö

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp ABVA 08
Handlingsprogram Räddningstjänsten 2020-2021
Kollektorslang
Föreskrifter om avfallshanteringFöreskriftsbilaga för sortering och avfall mm, Hämtningsområden
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
Lokala ordningsföreskrifter
Avfallsplan
Riktlinjer rengöring/sotning
Riktlinjer brandskyddskontroll
Verksamhetsplan VA
LIS-plan
Bostadsförsörjningsplan

Personalfrågor

Personalpolitiskt handlingsprogram

Trafik och infrastruktur

Kolletivtrafikplan 2021-2023

Kommunala bolag

Ägarpolicy för Sorsele kommun 2021-2022 
Ägardirektiv för SorseleBo AB 
Bolagsordning för SorseleBo AB 
Ägardirektiv för Sorsele Värmeverk AB 
Bolagsordning för Sorsele Värmeverk AB 

Visionsdokument

Senast uppdaterad den 28 juni 2021