Till innehåll

Policys och riktlinjer

Här kan du i pdf-format ta del av kommunens styrdokument. Dokumenten visas uppdelade i ämnesområden. Namnsättning och klassificering av dessa dokument har varierat under åren. De kan kallas plan, program, riktlinje eller policy, men de återfinns alla i sammanställningen du ser på den här sidan.

Allmänt
Digitaliseringsstrategi Sorsele kommun
Strategisk handlingsplan Agenda 2030
Handlingsplan - Våld, jämlikhet och jämställdhet. Ett brottsförebyggande arbete
Handlingsplan - Sorsele kommun som samisk förvaltningskommun 
Flaggpolicy
Handlingsplan för införandet av flickor och pojkars rättigheter

Utbildning och barnomsorg
Drogpolicy och handbok
Allmänna regler om inackordering

Ekonomi
Torgplatser
Attestregler för Sorsele kommun
Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Riktlinjer för investeringar
Riktlinje för resultatutjämningsreserv RUR

Kultur och fritid
Godkänd handlingsplan Bygdemedel 2022
Riktlinjer föreningsbidrag
Riktlinjer kulturstipendium 
Hembygdsområdet Sorsele - hyresregler med mera
Regler och avgifter vid uthyrning av sporthall
Kultur- och biblioteksplan 2018-2022
Bilaga 1 - Handlingsplan för ökad tillgänglighet
Bilaga 2 - Kulturårshjul
Bilaga 3 - Skolbibliotekets kunskapsstege
Fiskeplan 2018-2022

Information och kommunikation
Kommunikationsprogram för Sorsele kommun
Grafisk profil

Näringsliv och arbete

Riktlinjer för serveringstillstånd
Information om folkölsförsäljning
Egenkontrollprogram för försäljning folköl
Lokal utvecklingsstrategi (LUS)
Serviceplan 2019-2024

Kommun och politik

Arbetsordning - allmänna utskottet 2019-2022
Arbetsordning - social- och utbildningsutskottet 2019-2022
Arbetsordning - kommunfullmäktige från och med 2022-10-15
Arbetsordning - kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet fr o m 2023-01-01
Arbetsordning - folkhälsorådet
Arvodes- och ersättningsreglemente fr o m 2019-01-01
Arvodes- och ersättningsreglemente 2023-2026
Instruktion för kommunchef
Reglemente - kommunalt partistöd fr o m 2019-04-01
Reglemente - kommunalt partistöd från och med 2023-01-01
Reglemente - kommunstyrelsen fr o m 2019-01-01
Reglemente - kommunstyrelsen från och med 2023-01-01
Reglemente - krisledningsnämnd
Reglemente - revision
Reglemente - samhällsbyggnadsnämnd
Reglemente - samhällsbyggnadsnämnd från och med 2023-01-01
Reglemente - valnämnden
Reglemente - valnämnden från och med 2023-01-01
Reglemente - Trepartens renhållningsnämnd
Reglemente - Överförmyndarnämnd
Reglemente för intern kontroll 
Riktlinjer för ärendehantering
Delegeringsordning - kommunstyrelsen reviderad 2020-02-11
Delegeringsordning samhällsbyggnadsnämnden
Delegeringsordning - samhällsbyggnadsnämnden från 2023-01-01
Handbok för förtroendevalda

Omsorg och stöd

Folkhälsopolitiskt program 2019-2022
Riktlinjer biståndsbedömning
Kostpolicy
Handlingsplan för suicidprevention
Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst

Bygga, bo och miljö

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp ABVA 08
Avfallsplan
Föreskrifter om avfallshanteringFöreskriftsbilaga för sortering och avfall mm, Hämtningsområden
Handlingsprogram Räddningstjänsten 2020-2021
Kollektorslang
Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
Lokala ordningsföreskrifter
Riktlinjer rengöring/sotning
Riktlinjer brandskyddskontroll
Verksamhetsplan VA
LIS-plan
Bostadsförsörjningsplan
Tillsynsplan och behovsutredning enligt PBL 

Personalfrågor

Personalpolitiskt handlingsprogram

Trafik och infrastruktur

Kolletivtrafikplan 2022-2024
Lokala trafikföreskrifter
Bredbandsstrategi 2021-2025

Kommunala bolag

Ägarpolicy för Sorsele kommun 2021-2022 
Ägardirektiv för SorseleBo AB 
Bolagsordning för SorseleBo AB 
Ägardirektiv för Sorsele Värmeverk AB 
Bolagsordning för Sorsele Värmeverk AB 

Visionsdokument

Kommunövergripande mål

Senast uppdaterad den 7 december 2022