Lyssna

Policys och riktlinjer

Här kan du i pdf-format ta del av dessa dokument. Dokumenten visas uppdelade i ämnesområden. Namnsättning och klassificering av dessa dokument har varierat under åren. De kan kallas plan, program, riktlinje eller policy, men de återfinns alla i sammanställningen du ser på den här sidan.

Administration

Utbildning och barnomsorg
Drogpolicy och handbok
Allmänna regler om inackordering

Ekonomi
Torgplatser

Uppleva och göra
Riktlinjer föreningsbidrag
Hembygdsområdet Sorsele - hyresregler med mera
Regler och avgifter vid uthyrning av sporthall
Kultur- och biblioteksplan 2018-2022
Bilaga 1 - Handlingsplan för ökad tillgänglighet
Bilaga 2 - Kulturårshjul
Bilaga 3 - Skolbibliotekets kunskapsstege
Fiskeplan 2018-2022

Information och kommunikation
Kommunikationspolicy
Kommunikationsstrategi

Näringsliv och arbete

Riktlinjer för serveringstillstånd
Information om folkölsförsäljning
Egenkontrollprogram för försäljning folköl
Lokal utvecklingsstrategi (LUS)

Kommun och politik

Arbetsordning - allmänna utskottet 2019-2022
Arbetsordning - social- och utbildningsutskottet 2019-2022
Arbetsordning - kommunfullmäktige
Arvodes- och ersättningsreglemente fr o m 2019-01-01
Reglemente - kommunstyrelsen fr o m 2019-01-01
Reglemente - krisledningsnämnd
Reglemente - revision
Reglemente - samhällsbyggnadsnämnd
Reglemente - valnämnden
Reglemente - Trepartens renhållningsnämnd
Reglemente - Överförmyndarnämnd
Regler för partistöd
Styrelser och nämnder (ej komplett ännu)
Kommunstyrelsens delegeringsordning

Omsorg och stöd

Kostpolicy

Bygga, bo och miljö

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp ABVA 08
Handlingsprogram för räddningstjänsten 2017-2018
Kollektorslang
Renhållningsföreskrifter
Lokala hälsoföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter
Avfallsplan
Riktlinjer rengöring/sotning
Riktlinjer brandskyddskontroll
Verksamhetsplan VA
Områdesplan Sorsele
Områdesplan Blattnicksele
Områdesplan Ammarnäs
Karta 1 Ammarnäs
Karta 2 Ammarnäs
Områdesplan Gargnäs
Områdesplan Nalovardo
Karta Nalovardo

Personalfrågor

Personalpolitiskt handlingsprogram

Trafik och infrastruktur

Visionsdokument

Senast uppdaterad den 12 februari 2019