Till innehåll

Politik och demokrati

Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Medborgare i Sorsele röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige som fattar de övergripande besluten. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet i kommunen. Nuvarande mandatperiod gäller fram till den 15 oktober 2022.

Nämnder består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen som kommunfullmäktige fastställt, till sina egna ansvarsområden.

I Sorsele kommun finns tre nämnder vid sidan om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt valnämnden och krisledningsnämnden. Kommungemensamma nämnder som Sorsele kommun ingår i är Trepartens renhållningsnämnd och Överförmyndarnämnden i södra Lappland. 

Kommunstyrelsen behandlar alla ärenden som ska upp i kommunfullmäktige. De leder och samordnar kommunens verksamhet. De har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund och gemensamma nämnders verksamheter. Nuvarande mandatperiod gäller fram till den 31 december 2022.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad den 8 juni 2022