Till innehåll

Visselblåsarfunktion

Sveriges kommuner måste enligt lag (2021:890) ha en visselblåsarfunktion. Sorsele kommun erbjuder en visselblåsarfunktion dit medarbetare och leverantörer kan anmäla misstankar om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, eller den så kallade "visselblåsarlagen", innebär att personer som genom sin position som exempelvis anställd, tidigare anställd eller leverantör till kommunen får kännedom om missförhållanden kan anmäla dem, och enligt lag skyddas mot bland annat repressalier. 

Vad som kan anmälas

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Med ett arbetsrelaterat sammanhang avses en persons nuvarande eller tidigare arbete i offentlig verksamhet, under vilken personen har förvärvat information om missförhållanden. Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering utanför detta sammanhang, till exempel något som man har fått ta del av i egenskap av kund, klient eller elev.

Vad räknas som "missförhållanden"?

Det handlar om sådant som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt. Det kan till exempel handla om mutor, bedrägeri, stöld eller andra situationer där någon får privat vinning av sin egen tjänsteutövning. Det kan också röra sig om brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av trakasserier eller diskriminering. Det står i lagen att det ska finnas ett allmänt intresse av att missförhållandena kommer fram och med det menas att allmänheten påverkas negativt eller att missförhållandena rör samhällsviktiga frågor eller värderingar.

Allmänna synpunkter eller klagomål är inte att anse som ett missförhållande. Om du har synpunkter på den verksamhet där du arbetar som inte rör ett missförhållande är det bättre att ta upp det med din chef, facklig organisation eller med skyddsombud.

Visselblåsarens skydd

Lagen innebär att visselblåsare skyddas på olika sätt. En visselblåsare får inte utsättas för repressalier, det vill säga bestraffning eller dålig behandling, på grund av att denne har rapporterat om missförhållanden. Detta skydd omfattar också personer som har hjälpt till i rapporteringen eller andra som har kopplingar till den rapporterande personen, som familjemedlemmar och kollegor. Juridiska personer - företag och organisationer - som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till, omfattas också av detta skydd.

Sekretess

Alla inkomna anmälningar är allmän handling och kan begäras ut. Däremot är visselblåsarens identitet sekretesskyddad enligt Offentlighets- och sekretesslagen, liksom uppgifter som gör att visselblåsarens identitet kan röjas samt andra som bistått visselblåsaren vid rapporteringen. Sekretess gäller även för andra inblandade i ärendet, förutsatt att det inte är klarlagt att uppgiften kan röjas utan att personerna ifråga lider men vid ett offentliggörande.

Vem som kan anmäla

De som omfattas av skydd enligt Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är:

  • Anställda i Sorsele kommun.
  • Volontärer och praktikanter.
  • Personer som arbetar under överinseende och ledning av entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer som Sorsele kommun har upphandlat.
  • Personer som tidigare har arbetat under överinseende och ledning av entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer som Sorsele kommun har upphandlat.
  • Egenföretagare som Sorsele kommun har en pågående upphandling med.
  • Personer som är i en rekryteringsprocess till kommunen och personer som har avslutat sin anställning hos Sorsele kommun.
  • Personer som tillhör ett företag och som är i en process för att ingå avtal med kommunen för att tillhandahålla tjänster åt kommunen.
  • Fysiska personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom förtroendevalda och skyddsombud,
  • fysiska personer som har anknytning till den rapporterande personen och som kan utsättas för repressalier i ett arbetsrelaterat sammanhang, såsom anhöriga och kollegor,
  • juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har anknytning till i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Så anmäler man

En anmälan kan ske skriftligt via kommunens e-tjänst för visselblåsare som finns tillgänglig via kommunens intranät och webbplats, skriftligt genom att skicka ett brev eller muntligt direkt med ansvarig för visselblåsarfunktionen. Om personen vill vara helt anonym förordas att personen skickar ett brev.

Muntlig anmälan kan ske antingen via ett fysiskt möte eller via telefon.

Vad händer med anmälan?

Anmälan tas emot av HR-chef och kommunchef. Det är endast dessa som har åtkomst till anmälningar och eventuellt efterföljande meddelanden. Anmälningarna är konfidentiella och endast till för HR-chef och kommunchef. 

När anmälan kommer in görs en första bedömning om anmälan faller inom tillämpningsområdet för visselblåsarfunktionen. Om det gör detta utreds ärendet vidare för eventuella åtgärder.

De utreder anmälan

I normalfallet utreds ärendet av HR-chef och kommunchef. Vid behov kan personer med kännedom om den berörda verksamheten inkluderas i utredningen. En anmälan utreds inte av någon som är berörd eller inblandad i ärendet och anmälan eskaleras enligt vissa principer, det vill säga att det finns riktlinjer för vem som utreder ärenden som gäller verksamhetschef, kommunchef och kommunstyrelsens ordförande.

Rapportering

Varje ärende som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen ska rapporteras. Rapporten innehåller en sammanfattning av ärendet och resultatet av utredningen, samt sekretessbeläggs enligt lagens principer. Återrapportering ska göras skriftligt till den som har anmält senast tre månader efter inkommen anmälan, eller om det finns särskilda skäl, högst sex månader.

Meddelarfrihet, anskaffarfrihet, repressalie- och efterforsknings­förbud enligt grundlagen

Det finns två grundlagar som var och sig innebär rätt att lämna uppgifter och anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst, för offentliggörande i ett grundlagsskyddat medium, till exempel tidning, tv, radio och webbpublikationer som har utgivningsbevis. 

En offentlig myndighet får inte heller efterforska källan till ett sådant offentliggörande, eller utsätta källan för repressalier på grund av offentliggörandet. Det innebär att framför allt offentligt anställda samt anställda och uppdragstagare i privat bedriven verksamhet inom skola och omsorg har ett långgående skydd genom våra grundlagar. Visselblåsarlagen inskränker inte detta skydd.

 

 

Senast uppdaterad den 21 september 2022